Héraðsdómur Suðurlands Dómur mánudaginn 13. maí 2019 Mál nr. S - 180/2018: Lögreglustjórinn á Suðurlandi (Elimar Hauksson fulltrúi) gegn Aroni Erni Ívarssyni Mál þetta, sem þingfest var fimmtudaginn 25. október 2018 og dómtekið þriðjudaginn 7. maí sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 20. ágúst 2018, á hendur Aroni Erni Ívarssyni, fyrir umferðar - og hegningarlagabrot með því að hafa, þriðjudaginn 9. janúar 2018, ekið bifreiðinni um Þingvallaveg norðan Veiðilundar í Bláskógabyggð, sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna bifreiðinni örugglega vegna áhrifa tetrahýdrókannabínóls. Teljast brot ákærða varða við 1. mg r. 48. gr. og 1. mgr., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. umferðarlaga nr. 50, 1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. nefndra umferðarlaga. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til að sæta sviptingu ökuréttar samkvæmt 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50, 1 987 með áorðnum breytingum og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði mætti við fyrirtöku málsins og lýsti yfir að hann óskaði ekki eftir skipun verjanda. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. M eð vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að játning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með hátts emi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði átta sinnum áður sætt refsingu, þar af fimm sinnum vegna fíkniefnaaksturs og/eða aksturs sviptur ökurétti. Þann 7. maí 2008 var ákærða gerð refsing meðal annars vegna fíkniefna aksturs og hann sviptur ökurétti tímabundið. 2 Þann 8. september 2009 var ákærða gerð sekt meðal annars vegna fíkniefnaaksturs og aksturs sviptur ökurétti og hann sviptur ökurétti í tvö ár. Þann 4. september 2012 var ákærða gert að sæta fangelsi í einn mánuð meðal annars vegna fíkniefnaaksturs. Þá var ákærði jafnframt sviptur ökurétti ævilangt. Þann 14. nóvember 2013 var ákærða gerð sekt vegna aksturs sviptur ökurétti. Þann 27. nóvember 2013 var ákærði fundinn sekur meðal annars um akstur sviptur ökurétti, en þar var um að ræða hegningarauka við fyrrgreinda sektargerð. Var ákærða gert að sæta fangelsi í 60 daga. Loks var ákærði fundinn sekur um ávana - og fíkniefnabrot og var honum gert að sæta fangelsi í sex mánuði, en fullnustu refsingarinnar var frestað skil orðsbundið til þriggja ára. Með broti því sem lýst er í ákæru hefur ákærði rofið skilorð síðastgreinds dóms og ber að dæma upp framangreinda refsingu og ákveða refsingu í einu lagi sbr. 60. gr. og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 90 daga. Með vísan til dómvenju þykja ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna. Með vísan til 235. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar, sem nemur samkvæmt yfirliti l ögreglu samtals 117.171 kr. Með vísan til 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, ber að svipta ákærða ökurétti í 6 mánuði, frá birtingu dóms þessa að telja. Írena Eva Guðmundsdóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærði, Aron Örn Ívarsson, sæti fangelsi í 90 daga. Ákærði er sviptur ökurétti í 6 mánuði frá birtingu dóms þessa að telja. Ákærði greiði allan sakarkostnað, 117.171 krónur. Írena Eva Guðmundsdóttir.