Héraðsdómur Suðurlands Dómur mánudaginn 18. maí 2020 Mál nr. S - 236/2020 : Lögreglustjórinn á Suðurlandi ( Margrét Harpa Garðarsdóttir fulltrúi ) g egn X ( Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 14. maí sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 1. apríl sl., á hendur X I. fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, aðfaranótt sunnudagsins 29. desember 2019, ekið bifreiðinni um Breiðumörk í Hveragerði og suður Þorlákshafnarveg í Sveitarfélaginu Ölfusi, sviptur ökuréttindum og óhæfur til að stjórna bifreiðinni örugglega vegna áhrifa amfetamíns (115 ng/ml í blóði). Teljast brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. og 1. mgr. 48. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. sömu laga, sbr. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 50. gr. og 1. mgr. 58. gr. núgildandi umferðarlaga nr. 77, 2019, sbr . 1. mgr. 95. gr. sömu laga. II. fyrir rangar sakargiftir með því að hafa, er lögregla hafði afskipti af ákærða í því tilviki er greinir í ákærulið I, á sömu stund og stað, tjáð lögreglu ranglega að hann héti A og framvísað til lögreglu ökuskírteini A , og með því leitast við að koma því til leiðar að A yrði sakaður um brot þau er greinir í ákærulið I. Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 148. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. III. fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, miðvikudaginn 8. janúar 2020, ekið b ifreiðinni um Gaulverjabæjarveg skammt frá Selfossi, sviptur ökuréttindum og óhæfur til að stjórna bifreiðinni örugglega vegna áhrifa amfetamíns (65 ng/ml í blóði) og tetrahýdrókannabínóls (2,2 ng/ml í blóði). Teljast brot ákærða varða við 1. mgr., s br. 2. mgr. 50. gr. og 1. mgr. 58. gr. umferðarlaga nr. 77, 2019, sbr. 1. mgr. 95. gr. sömu laga. IV. fyrir rangar sakargiftir 2 með því að hafa, er lögregla hafði afskipti af ákærða í því tilviki er greinir í ákærulið III, á sömu stund og stað framvísað til lögreglu ökuskírteini B , og með því leitast við að koma því til leiðar að B yrði sakaður um brot þau er greinir í ákærulið III . Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 148. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til að sæta sviptingu ökuréttar samkvæmt 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987 með áorðnum breytingum, sbr. 9 9. og 101. gr. núgildandi umferðarlaga nr. 77, 2019 og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði mætti við þingfestingu málsins ásamt Guðmundi St. Ragnarssyni lögmanni, sem skipaður var verjandi ákærða að hans ósk. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. Með vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að játning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Í matsgerð frá rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja - og eiturefnafræði, sem liggur fr ammi meðal rannsóknargagna lögreglu vegna ákæruliðar I , kemur fram að amfetamín og tetrahýdrókannabínólsýra hafi fundist í þvagi ákærða. Þá hafi í blóði hans mælst amfetamín 115 ng/ml , en tetrahýdrókannabínól var ekki í mælanlegu magni í blóði hans. Í mats gerð frá rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja - og eiturefnafræði, sem liggur frammi meðal rannsóknargagna lögreglu vegna ákæruliðar III , kemur fram að í blóði ákærða hafi mælst amfetamín 65 ng/ml og tetrahýdrókannabínól 2,2 ng/ml. Um málavexti að öðru le yti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði einu sinni áður sætt refsingu, en honum var þann 27. september 2019 gerð sekt vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna og án þess að hafa öðlast ökuréttindi . Telst fíkniefnaakstursbrot ákærða nú ítrekað. Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 45 daga . Að virtum atvikum máls og að teknu tilliti til skýlausrar játningar ákærða, þykir rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. Með 3 vísan til 4. mgr. 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. skal ákærði jafnframt greiða 520 .000 krónur í sekt til ríkissjóðs, innan fjögurra vikna frá b irtingu dóms þessa, en sæta ella fangelsi í 2 8 daga. Með vísan til 99. og 101. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 , sbr. og 101. og 102. gr. eldri umferðarlaga nr. 50/1987 , ber að svipta ákærða ökurétti í fjögur ár , frá birtingu dóms þessa að telja. Með vísan til 235 . gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar, sem nemur samkvæmt yfirliti lögreglu samtals 271.771 kr. , auk þóknunar skipaðs verjanda sem er hæfilega ákveðin 91.740 kr. að teknu tilliti til virðisaukas katts. Sólveig Ingadóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærð i , X , sæti fangelsi í 45 daga , en fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. Ákærð i greiði jafnframt, 520.000 krónur í sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa en sæti ella fangelsi í 28 daga. Ákærði er sv iptur ökurétti í fjögur ár, frá birtingu dóms þessa að telja. Ákærði greiði sakarkostnað samtals, 363.511 krónur, þar með talið þóknun skipaðs verjanda, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns, sem nemur 91.740 krónum að teknu tilliti til virðisaukaskatts. Sólveig Ingadóttir.