D Ó M U R 16 . mars 20 2 1 Mál nr. E - 3116 /20 20 : Stefnandi: Arion banki hf. ( Ing var Ásmundsson lögmaður ) Stefndi: Ó ( Ingvar Smári Birgisson lögmaður ) Dómari: Ingiríður Lúðvíksdóttir héraðsdómari 1 D Ó M U R Héraðsdóms Re ykj avíkur , þriðju dagi nn 16 . mars 20 2 1 , í máli nr. E - 3 1 16 /20 20 : Arion banki ( Ingvar Ásmundsson lögmaður ) gegn Ó ( Ingvar Smári Birgisson lögmaður ) Þetta mál, sem var tekið til dóms 2 . mars 20 2 1 , höfð ar Arion banki hf., k t. 5 8 10 0 8 - 0150, Borgartúni 19, Reykjavík , með stefnu birtri 19 . mars 20 20 , á hendur Ó , kt. [ ... ] , með óþekkt heimilisfang á I - landi . Stefnandi krefst þess a ð stefnd a v erði með dómi gert að þola að fjárnám verði gert í fasteig n st e fn d a að B , m eð fasta númerið [ ... ] , F - sveitarfélagi , sam kvæmt verð - tryggðu tryggingarbréfi sem T hf. gaf út 31. október 2016, me ð höfuðstól að fjárhæð 5.000.000 kr. , og hvílir á fyrsta veð rétti fast eign ar innar , fyr ir k röf u að fjárhæð 4.999.775 kr. ásamt dráttarvöxtum sam kvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtr yggingu frá 3. janúar 2018 til greiðslu dags. Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi. Stefnd i krefst s ýknu a f öll um kröfu m stefna nda . Til vara krefst stefndi sýkn u af öllum kröfum stefnanda að svo stöddu. Stefndi k ref st einnig málskostnaðar ú r hendi st efnand a að skaðlausu, að við - bættum virðisaukaskatti. Málsatvik F élagið T hf . , kt. [ ... ] , var stofnað [ ... ] 2009. Stefn di var annar tveggja s tofnenda félagsins , stjórnarmaður , fram kvæmda stjóri og prókúruhafi . Félag i ð gerði 29. ágúst 2011 samning við stefnanda um aðgang lög aðila að netbanka hjá stefnanda. Með þeim samn in gi v oru stefnda veittar allar heim ildir til aðgangs fyrir félagið ( master - aðgang u r ) . Félagið T stofn aði 2. des em ber 2013 velt u reikning hjá stefna nda sem fékk númerið 0301 - 26 - [ ... ] . Sa m kvæmt upplýsin gum sem stefnandi sótti 28. okt óber 2016 át ti s t e fndi 73,52% hlutafjár í félaginu. Þremur dögum síðar, 31. október 2 016, gaf félagi ð T hf. út trygg ingarbréf til tryg gingar öllu m skuldu m félagi ns við s tefnanda , hvenær sem þær hefðu stofnast eða myndu stofn ast og í hvaða formi sem væri , þ a r m eð tal ið vegna 2 yfir dráttarlána veltu reikn inga. Með trygg ing arbréfinu var fa steign stefnda að B , f asta - númer [ ... ] , F - sveitarfélagi , sett að veði með fyrsta veðr étti, til trygg ingar skuldum sam kvæmt trygg ing ar bréf inu, sem gátu þó a ð hámarki n u mið 5. 000.000 kr. höfu ðstól ásamt verðbót um , samn ings v ö xt um , drátt ar v ö xt um , inn heimtu kostn að i og öðrum aukagreiðsl um . Dagin n eftir útgáfu bréfsins , 1. nóvember 2016 , tók yfirdráttarheimil din gildi . Félagið fékk þar með heimild til þess að sto fna t il s kuldar við stefnanda með því að yfir d raga reikn ing inn um a llt að 5.000.000 kr. Stefn di hafði 7. septembe r 2016 gefið út trygginga r bréf s ambærilegt því sem h ann g af út 28. október sama ár að öðru leyti en því að tryggingarfjárhæðin var mun lægr i í y ngra br éfinu. Eldra br éfinu var aflýst af eign stefnda 24. nó vember 2016. Félagið dró á veltureikninginn eins og því hafði verið veitt h eimild ti l og var af og til gre itt inn á reikninginn. Meðal annars v o r u, 3. m aí 2017 , greiddar 1.417.000 kr . inn á h an n . Að sögn stef nda v ar í kjölfarið ákveðið, í samráði við útibús s tjóra stefnanda, að aflýsa tryggingarbréfinu og loka þar með rei kni ngnum. S tefndi kveðst hafa staðið í þeirri trú að það yrð i gert en af einhverjum óútskýrðum ástæðum hafi það mi sfa rist . Örs k ömmu eftir að 1.417.000 kr. voru greiddar inn á reikninginn voru 400.000 kr. færðar af reikningnum yfir á persónulegan reikn ing ste fnd a. Fjárhæðir voru reglu - lega færðar af reikningi T hf. yfir á reikning stefnda í maí , júní og júlí 2017 . Síða st a yf ird ráttar hei mild , sem stefnandi samþykk ti , féll niður 6. september 2017 án þess að hú n væri framleng d og bar T hf. því að greiða kröfuna á þe im degi. Félag inu og stefn da voru sendar tilkynningar um vanskil 22. nóve m b er 2017. Skuldin var þó ekki gr e i dd o g var reikn ingnum í kjölfarið lokað 3. janúar 2 018. Þá n am upp - söfnuð skuld veltu reikn ingsins stefnu fjárhæð inni . Félaginu og stefnda v oru send inn - heimtubréf 10. janú ar en greiðsla barst ekki. Stefnandi hafði uppl ýsingar um heimilisfan g stefnd a í K - landi og re yndi í maí 2018 að b irta stefnu fyr ir stefnda þar. Það tókst ekki. Stefnandi reyndi á ný birt ingu stefn u fyrir stefnda og félaginu T hf. í K - landi . Hún tókst ek ki en upp lý s i ngar fe n gust um það að stefndi væri fluttur til F - bæjar á I - landi . Stefnandi reyndi tvisvar að birta stefnda stefn una á I - landi en þ ær tilraunir báru ekki á rangur. Hann birt i stefn una því í Lög birt ing ar blað inu 19. mars 2020. Sú birtin g bar árangur því stefndi greip til varna með greinar gerð sem hann lagði fram á dómþ in gi 25. júní sama ár. B ú T hf. var tekið til gjald þrotaskipta 6. febrúar 2019 . S t efnandi lýsti kröfu í bú ið með kröfulýsingu 15. mars 2019. Skip tastjóri gaf út kröfusk rá 14. maí sama ár. Í henni er lýst kröfum samanlagt að fjárhæð 105. 7 52.349 kr. Þa r af n a m sér töku k rafa félagsin s S S hf. , sem stefn di stýrði einnig, 92.000.000 kr. Skipta stjóri tók hvorki afst ö ð u til almennra krafna né sértökukröfu því enga r eignir fund ust í búinu . Að mati 3 stefnanda er f yr irséð að ekkert fá ist greitt up p í almennar kröf ur í þrota bú i ð e nd a gengi það sem fen gist úr riftunarmálum upp í sértöku kröf una. Stefn an di telur sig hafa gert það sem í hans valdi stendur til þess að fá kröfuna gr eidda úr hendi félagsins T hf. og því sé nauðsynlegt að höfða má l á hendur stefnda. Máls ástæður og l agarök stefnanda Stefnan di byggir á því að hann eigi lögvarða kröfu á hendur T hf. ve gna upp - safn aðrar yfir dráttarskulda r félagsins á v eltu reikn ing i sem tilheyri útibúi stefn anda . St efn andi krefs t ekk i dráttarvaxta frá umsömdum gjalddaga kröfunnar, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2001 um vex ti og verðtrygg ingu, held ur l á t i nægja að krefjast drátt ar vaxta frá þeim degi sem reikningnum var lokað, st efnda til hags bóta . Sku ld in h a f i e kk i f eng ist greidd þrátt fyrir innhei mtu til raunir . Kra fan á hendur stefnda byggist á því að hann hafi , með því að rita undir trygg ing arbréfið , sam þykkt að fasteign sem sé þinglýst eign hans , yrði s ett að veði til trygg ingar greiðslu skulda T hf. við stef nanda, þ ar með talið vegna yfir dráttarskuldar á velt u reikn ing i númer 03 01 - 26 - [ ... ] . Trygg ing ar bréfið, sem hvíli á fyrsta veðrétti eign - ar innar, veiti stefnand a óbein eignar rétt indi yfir he nni vegna skulda T hf. við stefn - anda. Þar e ð bú félags i ns h a f i veri ð tekið til gjald þrota skipta sé stefnanda nauð syn - legt að f á aðfarar hæfan dóm um að honum sé heimilt að krefjast fjár nám s í fasteign stefnda fyrir o fan greindri kröfu, svo stefn andi geti nýt t sér ve ð r é t t indin og fengið fulln ustu kröfu s innar af veðinu. Þetta sé óumflýjanlegt þar eð s tefndi h a f i ekki orðið við inn heimtu tilraunum stefnanda . Fjár hæð kröfu stefnanda miðist við höfuðst ól trygginga r bréfsins . Auk þess eigi stefnandi samkvæmt br éfinu r étt t il fjárnáms fyrir vöxtum, dráttarvöxt um og kostnaði af innheimtu skuldarinnar. Stefnandi byggir ein nig á þ ví að s tefndi hafi veitt ábyrgð sína í þágu atvinnu - rekstrar síns og fjár hags legs á vinnings en hann hafi verið stjórnarmaður, fram - kvæmda s tj óri o g með pró kúru umb oð fyrir félagið , og átt 73,5% hlutfjár í því . Ste fnandi áréttar að s tefna málsins hafi verið birt í Lög birtinga blaði með vísan til a - liðar 89. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð e inkamála. Samkvæmt upplýsingum búi stefndi á I - landi , en ek ki sé nánar vitað um heimilisfang ha ns. Því hafi stefnanda ver ið nauðsynlegt að birta stefnu na í Lögbirtinga bl aðinu. Stefnandi byggir kröfu sína á almenn um reglum kröfuréttar og meginreglu samn ingaréttar um skuldbindinga r gildi loforða og skyldu til að ef na samnin ga , sem fá i m.a. stoð í lögum nr. 7/1936 . Hann vísa r til 2. og 6. gr. laga nr. 90/1991 um nauð ung - ar s ölu, 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför og almennra reglna veðréttar, svo og l a g a nr. 4 75/1997 um samn ings veð. Kröfur um drátt ar vexti, þ.m .t. v ax tavexti, styður st efnandi við ákvæði laga nr. 38/2001 um vexti og verð tryggingu . Krafan um málskostnað sty ðs t við 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um með ferð einkamála. Va l á varnarþing i byggi st á 3. mgr. 42. gr. sömu laga en samkvæmt skil málum trygg i ng ar bréfsins m eg i reka mál vegna þ ess fyrir Héraðsdó mi Reykjavíkur. Málsástæðu r og lagarök stefnd a Aðalkrafa um sý knu Stefndi mótmælir öllum málsástæðum stefnanda. Kröfu sína um sýknu byggi stefndi í fyrsta lagi á því að félagið hafi 3. maí 20 1 7 gr ei tt 1.417.000 kr. in n á umræddan banka reikning . Í kj ölfar þess hafi stefndi rætt við útibú s stjóra h já stefn - anda . Þeir hafi í sameiningu ákveðið að aflýsa trygging ar bréfinu , þ ar sem stefndi hafði veitt stefnanda veð í fasteign s inni . Stefndi geri s ér e kk i grein fyrir því a f hverju bréf - inu var ekki aflýst á sínum tíma , eins og til s tóð . Stefndi byggi kröfu sína um sýknu í öðru lagi á því að hann eigi ekki að þur fa að þola fjárnám í fast eign sin ni þar sem ósa nnað sé að ekki fáist greitt upp í alme n nar kr öfur í þrotabúi T hf. Félagið hafi verið tekið til gjald þrotaskipta 6. febrúar 2019. Stefn andi taki fram að félaginu sé ekki stefnt til g reiðslu skulda rinnar að svo stöddu vegna þess að fyrir séð sé að ekkert fáist gre it t up p í almennar kröfur ú r þ rotabúinu. Fyri r ligg i að s kiptum á þrota búi félags ins sé ekki lokið. S tefnandi hafi ekki teflt fram neinum g ögnum sem sýn i fram á að ómöguleg t sé að eitthv að fáist greitt upp í meinta kröfu stefn anda. Telja verði ó sann gjarn t að g anga á eftir st efnd a áður en gengið h a f i v erið úr skugga um að eignir í þrota búinu nægi ekki fyrir skuld inn i við stefnanda . Stefndi t el ji að enn séu eignir í þrota búinu se m haf i ekki verið gerðar upp. Stefndi tel ji í þriðja lagi ósanna ð að hann h afi ve itt ábyrgð sí na í þ ág u atvinnu - rekstr ar s ín s og fjárhagslegs ávinnings eins og stefnandi h a ld i fram. Ekkert k o m i fram í try ggingarbréfinu sjálfu um það . Þ ar e ð stefn andi sé stórt fjármála fyrir tæki, sem star f i á grundvelli opinbers leyfi s, verði að ger a rík ari kröfur um s ér fræði þekk ingu og vönduð vinnubrögð. Þessar kröfur fái stoð í óskráðum re glum svo og 1. mgr. 19. gr. la ga nr. 161/2002 um fj ármálafyrir tæki. Þ ví megi telja að lög nr. 32/2009 um ábyrgð - ar m enn gildi um réttarsamband ste fn anda og s te fnda. Samkvæmt 4. g r. lag anna sk u l i lán vei tandi meta hæfi lántaka til þess að standa í skilum með lán þar sem ábyrgð ar - maður g a ng is t í ábyrgð til tryggin gar e fndum lán taka. S líkt greiðslu mat hafi ekki farið fram og hafi stefn d a ekki verið gerð g rein f yrir neinn i áhættu se m gæti falist í þv í að ganga í ábyrgð, sbr. 5. gr. sömu laga. Þá k o m i fram í 2. mg r. 9. gr. lag anna að van ræki lán veitandi að lýsa kröfu í gjal d þrotabú lántaka læ kk i krafa á hendur ábyrgð ar manni sem nem i þeirri fjárhæð sem ella h efði fengist greidd ú r þ r ota búinu. Þ ar e ð en gin gögn 5 ligg i fyrir um það hvort stefn andi hafi lýst kröfu í þrotabú félagsins eða hvort eitt hvað hefði fengist greitt úr búin u verð i að hafna kröfu stefn anda, í það minnsta að svo stöddu. S tefn di b y ggi í fj órða lagi á því a ð samkvæmt framangrein du sé ó sanngjarnt og and s t ætt góðri viðskiptavenju að stefnandi beri fyrir sig umræddan samning, þ.e. trygg ing arbréfið. Vísar stefndi í því skyni til 36. gr . laga nr. 7/ 1936 um samningsgerð, umboð og ógilda lög ge rninga . Í fimmta og síðasta lagi byggi stefndi á því að stefnandi hafi sýnt af sér stór - kost legt tóm læti við heimtu kröfu nnar , og því sé hún fallin niður, hafi hún ekki ver ið greidd upp . Sam kvæmt stefnanda hafi krafa hans á hendur félag in u fallið í g ja lddaga 6. s ept em b er 2017. Stefnandi h aldi því fram að hann hafi reglulega sent yfirlit um stöðu reikn ings ins á hverju m tíma og að stefndi hafi ekki orðið við inn heimtu til - raunum stefn anda. Engin gög n ligg i fyrir í málinu um yfirl it sem stefndi eig i að hafa fengi ð . Ein u ngis liggi fyrir ein tilkynning um v ans kil, dags. 22. nóvember 2017, og eitt inn heimtubréf, dags. 10. október 2018. Því sé rúmlega eitt og hálft ár liðið fr á því að g erðar voru til raunir til þess að innheimta skul dina. Varakrafa u m sýknu að svo stöddu St efndi krefst til vara sýkn u af kröfu m stefnanda að svo stöddu. Sú krafa b ygg - i s t á sömu röksemdum og hafi verið færðar fram fyrir aðalkrö fu stefnda, að breyttu breyt an da. Stefndi vísi þó sérstaklega til þess að ósannað sé að e kki f áist greitt úr þrot a búi félagsins , s em sé skuldari samkvæmt tryggingarbréfinu . Í sam ræmi við góða við skiptahætti ber i stefnanda að sýna fram á að ekk ert verði endurheimt úr búinu áður en hann krefjist fjárnáms í eign stefnda. Til stuðnings málsást æ ð u m sínum vísar stefn di til laga nr. 21/1991 um gjald - þrota sk ipti o.fl., laga nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn , lag a nr. 161/2002 um fjár mála - fyrir tæki , laga nr. 75/ 1997 um samningsveð, meginr eglna samninga - og kröfuréttar og laga um samnin gsgerð, umboð og ó g i lda löggerninga, sb r. 36. gr. laganna. Kröf u um máls kostnað styður stefndi við 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/ 1991 um meðferð einka - mála. Niður staða Stefnand i höfðar þetta mál til þess að fá dóm sem ve itir honum aðfarar heim ild þanni g að hann geti k ra f ist fjárnám s í fa st e ign st efnd a að B , m eð fasta núm erið [ ... ] , F - sveit arfélagi , fyr ir kröfu að fjárhæð 4.999.775 kr. ása mt dráttar vöxtum sam kvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 3. janúar 2018 ti l greiðslu - 6 dags . Kröfu sína byggir st efnandi á yfir d rætti félagsins T hf. á veltu reikningi sem félagið átti hjá stefnanda og var tryggður með v erð tryggð u t ryggingarbréf i sem félagið gaf út 31. október 2016, me ð höfuðstól a ð fjár hæð 5.000 .0 00 kr. , og hvílir á f yrsta veð rétti fast eign ar stefnda. Til stuðnings kröfu sinni um sýknu vísar st efndi fyrst til þess að sammæli hafi orðið með honum og útibússtjóra stefnanda um það að trygginga r bréfin u yrði aflýst af eign inni e f tir að stefndi gr ei ddi 1.417.000 kr. i nn á veltureikninginn 3. maí 2017 . Fyrir þ ess ari máls ástæðu h efur hann þó ekki fært neinar sönnur , h vorki með skriflegum gögnum né með framburði vitna. G egn mótmæl um stefnanda verður ekki fallist á að stef ndi hafi s ýnt fram á að sa mk omulag hafi verið um að fella niður tryggingu fyrir greiðslu skul dar f élagsins. Stefndi vísar í öðr u lagi til þ ess að ósannað sé að ek kert fái st greitt upp í almennar kröfur í þro tab ú T hf . Samkvæmt fram lagðri kröfuskrá voru alls e ngar eigni r í bú in u og því var hvorki te kin afstaða til almennra krafna né sértöku krafn a . Stefn andi hefur reynt á fullnægjandi há tt að innheimta kröfuna hjá T hf. og þrota búi þess félags. Færi svo að sértöku krafa , sem nemur ríflega 92.000.000 kr. , gr eiddist og jafn f ra mt kæmi eitthvað upp í almennar kröfur við s kipti bús ins yrði það d reg ið frá kröfu stefn - anda enda getu r hann ekki fengið sömu kröfuna tvígreidda. Ekki verðu r heldur annað s éð en að í íslenskum rétt i sé miðað við það að sá sem ný tur veð réttar í eign þrið ja manns geti gengið að veðinu án þess að leita fyrst greiðslu úr he ndi skuldara þegar krafa veðhafans á hendur honum er fallin í g jalddaga. Í þriðja lagi v ísar stefndi til þess að ósannað sé að hann hafi veitt veðið í þágu atvinnurekst r ar síns og fjárha gs legs ávinnings. Stefn di stofnaði félagið T hf. og átti 73,52% hl utafjár í því. Hann sat í stjórn, var framkv æmdastjóri og prókúruhafi og hafði notenda aðgang (master - aðgang) og all ar stjórn un ar heim ildir að veltureik ningi félagsins . Þar fyrir u tan s ýnir yfirlit af færslu m á veltu reikningnum að reglubundið var grei tt fé af reikningnum inn á per sónu legan reikn ing stefnda. Dómurinn telur þetta sýna að hann hafi hvort tveggja í senn veitt veðtryggi n gu í þá gu eigin a tvinnur ek strar s em og eigin fjá rh agslegs ávinnings. Því k e m ur ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 32/2009 u m ábyrgðarmenn í veg fyrir að lögin gildi um veð setn - ingu ha ns í þetta sinn. Það var því engin þörf á að leggja mat á greiðslugetu f élag s ins enda átti h ún vegna st öðu stefnda að vera ho num ljós. 7 Í fjórða la gi byggir stefndi á því að það sé ósanngj arn t og andstætt góðri við - skipta venju a ð stefn an di beri try gginga r bréfið fyrir si g. Stefndi færir engin frekari rök fyrir þessa ri málsástæðu. Engu að síður m ál líta t il þess að ste fna ndi va r forstjóri stórs fyrir tækis og mun í því hlutverki haf a ritað undir ve i gameiri samning a en trygg inga r - bréf m eð ve ði í fasteign fyr ir 5.000.000 kr. höfuðstól . Dómurinn fær því hvorki s éð að efni samn ing s ins sé slíkt né st aða samningsaðila , né atvik vi ð samn ings gerði na eða at vik sem síðar komu til sem valdi því að ósann gjarn t sé af stefnanda að bera trygg - inga r bréfið fyrir si g eða að það sé andstætt góðri viðskiptave nju. S t efndi byggir í fimmta lagi á því að stefnandi hafi glatað kröfu sinni fyrir t ómlæti. S a mkvæmt fram l ögðum gögnum sendi stefnandi bæði félaginu T hf. og stefnda tilkynningu um vanskil 22. nóvember 2017. Þeim voru einnig send in n heimtu - bréf að liðinni viku frá þv í að veltureikningnum var lokað. Fjórum mán uðum síðar hóf stef n a ndi innheimtu með því að birta stef nda stefnu. Hann reyndi birtingu stef nu tvisvar í K - landi , þar sem stefndi mun hafa búið , og tvisvar á I - landi , þar sem stefndi mun nú b úa. Allt þetta reyndis t árangurslaust og var stefna því að lokum birt í Lög birt - ing a blaðinu. Stefnand i lýsti einnig kröfu í þ rotabú félagins. Dóm urinn fel lst því ekki á að stefn andi hafi dregið það um of að reyna að inn heimta kröfuna. Þar fyrir utan f yrn - i st krafa samkvæmt veðtryggingarbréfi ekki og því gæti hún ekki heldur liðið undi r lok sakir tómlætis veð hafa ns . Stefndi krefst til vara sýknu að svo s töddu með þeim rökum að ekki ha fi verið sý nt fram á að ekkert fáist greitt upp í kröfu stefnanda við ski pti á búi félagsins T hf . Heimild veðréttarhafa til þess að ganga að veð in u st ofnast um leið og skuldin sem er tryggð með veði nu fellur í gjalddaga og fæ st ekki grei dd. Því er ekki fyrir he ndi sú forsenda 2. mgr. 26. gr. laga nr. 91/1991 að ekki sé kominn sá tími þegar stefndi verður krafinn um efndir heldur er sá tími þvert á m óti run ninn upp. Dómurinn fellst ekki heldu r á að það sé andstæt t góðum vi ðskiptaháttum að reyna að innheimta fjárkröfu hjá þei m sem hef ur tryggt hana með v eði í fasteign sinni áður en fyrir liggur hvort no kkuð fáist greitt upp í kröfuna ú r þrotabúi sk ul darans. Vegna þessara r niðurstöðu og með vísa n t il 1. mgr. 1 30. gr. lag a n r. 91/199 1 verður stefn di dæmdur til þess að greið a s t efn anda málskostnað. Með tilliti til umfangs málsins og þess að gerðar voru ítarlegar tilraunir til þess að birta st efnu á þ e im stað þar sem upplýst var að hann bjó, þykir m á lflutningsþók nun, að me ðt öld um virð i s auka skatti, hæfi lega ákveðin 90 0.0 00 kr. Ingiríður Lúðvíksdótt ir héraðsdómar i kveður upp þennan dóm . 8 D Ó M S O R Ð: Ste fn an d a , Arion banka hf., er á grun dvelli t r yggingarbréf s sem veitir veð í faste ign og T h f. gaf ú t 31. október 2016 , he imilt að krefjast fjár nám s í eign stefnda, Ó , að B , F - sveitarfélagi , m eð fasta nú m erið [ ... ] , til þess að fá g r e idda skuld félagsins T hf. við stefn anda að fjár hæð 4.999.775 kr. ásamt dr áttarv öxtum sam kvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/20 01 um vexti og verð trygg ingu frá 3. janúar 2018 til greiðslu d ags. Stefn di gr eiði stef n anda 90 0.000 kr ónur í m álskostna ð og er virðisaukas kattur þá með tali nn.