1 D Ó M U R 10 . júní 202 2 Mál nr. E - 735 4 /20 19 : Stefn andi : RJD ehf. ( Sigurbjörn Þorbergsson lögmaður) Stefnd a : Sólveig Björnsdóttir ( Bragi Dór Hafþórsson lögmaður) Dómar ar : Sigríður Rut Júlíusdóttir héraðsdómari Bergþóra Ingólfsdóttir héraðsdómari Hjalti Sigmundsson , byggingatæknifræðingur og húsasmíðameistari 2 D Ó M U R Héraðsdóms Reykjavíkur 10 . júní 202 2 í máli nr. E - 7 35 4 /20 19 : RJD ehf. ( Sigurbjörn Þorbergsson lögmaður ) gegn Sólveigu Björnsdóttur ( Bragi Dór Hafþórsson lögmaður) 1. Mál þetta, sem dómtekið var 17 . maí sl. var höfðað þann 16. desember 2019 . Stefn andi er RJD ehf., Sandavaði 3, Reykjavík . Stefndi er Sólveig Björnsdóttir, Reynigrund 28, Akranesi. 2. Dómkröfur stefn anda eru aðallega þær að stefndu verði gert að greiða stefnanda skuld að fjárhæð 869.000 krónur ásamt dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 af 869.000 krónum frá 13. júní 2019 til greiðsludags . Til vara gerir stefnandi þær kröfur að stefndu verði gert að greiða stefnanda aðra lægri fjárhæð samkvæmt mati dómsins ásamt dráttarvöxtum frá 16. júní 2019 til greiðsludags . Þá krefst stefnandi í báðum tilvikum málskostnaðar. 3. Dóm kröfur stefndu eru aðallega þær að hún verði sýknuð af öllum kröfum stefnanda en til vara að dómkröfur stefnanda verði lækkaðar verulega. Í báðum tilvikum krefst stefnda málskostnaðar. Yfirlit málavaxta og ágreiningsefna 4. Í apríl 2019 átti Ólafur Einarsson, eiginmaður stefndu , í samskiptum við Búa Ingvar Erlingsson múrarameistara, fyrirsvarsmann Green Garage ehf., vegna fyrirhugaðra verkframkvæmda í húsi þeirra að Reynigrund 28 á Akranesi . Í kjölfar fyrirspurnar eiginmanns stefndu sendi Búi, fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. , Ólafi sms - skilaboð, þann 17. apríl 2019 um að flotun kost að i 6.300 kr. hver fermet ri og flísalög n 11.000 kr. hver fermet ri Fyrirsvarsmaður Gree n Garage ehf. hefur lagt fram læknisvottorð um að hann hafi í febrúar 2019 fengið blóðtappa í heila og verið óvinnufær á þessum tíma en vottorðin ná til 17. desember 2020 . 5. Í framhaldi samskiptanna tók Green Garage ehf. að sér að flota gólfin á hluta hússins að Reynigrund 28 en stefnandi lagði flísar eftir flotun Green Garage ehf . Stefnda og eiginmaður hennar höfðu þegar fest kaup á flísunum sem lagðar voru á gólfin. Af sms - 3 samskiptum milli stefndu og fyrirsvarsmanns Gre en Garage ehf. að dæma var verkið unnið í vikunni 22 . 26. apríl 2019. Mánudaginn 22. apríl 2019 sendi stefnda sms - skilaboð til fyrirsvarsmanns Green Garage ehf. og spurði hvenær fúgupoki þyrfti að vera kominn á staðinn og svaraði fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. því að pokinn yrði að vera kominn næsta dag. Miðvikudaginn 24. apríl 2019 sendi stefnda aftur sms - skilaboð á fyrirsvarsmann Green Garage ehf. og spurði hvenær ganga mætti á flísunum og hvort aðrir iðnaðarmenn, einkum rafvirki, mætt u ganga á gól finu. Í þe ssum samskiptum tók fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. fram að f lísar yrðu fúgaðar á fimmtudagsmorg ni , þ.e. 25. apríl, og tiltók að eftir það mælti hann ekki með að far ið væri inn á flísarnar fyrr en á föstudagsmorgni, þ.e. 26. apríl. Þann dag kl. 10.16 sendi stefnda eftirfarandi skilaboð til fyrirsvarsmanns Green Garage ehf. Í málinu liggja ekki fyrir nein samskipti milli stefnanda og stefndu eða eiginmanns hennar. 6. Stefnandi gaf út reikning nr. 46 vegna verksins, þ.e. vegna fl ísalagnar á gólfi á Reynigrund 28 . Reikningurinn var útgefinn 13. maí 2019 , með eindaga sama dag, að fjárhæð samtals 869.000 kr. sem er stefnufjárhæð máls þessa. Þann 14. maí 2019 var stefndu send innheimtuviðv ö run vegna kröfu Green Garage ehf. og þann 2. júlí 2019 var henni sent innheimtubréf vegna sömu kröfu. Ekki liggja fyrir í málinu viðlíka innheimtubréf til stefndu frá stefnanda áður en til málssóknar þessarar kom . 7. Í maí 2019 óskuðu stefnda, eiginmaður hennar og fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. eftir mati Örvars Ingólfssonar á faglegum vinnubrögðum við flotunina og flísalögnina . Var matsgerðin síðan send eiginmanni stefndu og fyrirsvarsmanni Green Garage ehf . Gerði fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. þá þær ath ugasemdir að matsþolar ættu að vera tveir, þ.e. Green Garage ehf. vegna flotunar og stefnandi máls þessa vegna flísalagnar. Eiginmaður stefndu mótmælti þá aðkomu stefnanda og tiltók að hann hefði einungis verið í samskiptum við Green Garage ehf. sem hefði m.a. gefið upp verð bæði í flotunina og flísalögnina. Niðurstaða matsgerðar Örvars Ingólfssonar var að flotun væri viðunandi og ekki utan faglegra vinnubragða en að hægt hefði verið að gera betur á gangi svefnálmu. Hins vegar hefði flísalögn ekki verið fag lega unnin þar sem víða mætti sjá mistök við lagningu gólfflísa sem bæði hefðu mislandast og væri fúgun þeirra ábótavant . Þá hefði flísalögnin ekki verið samsíða útvegg. 8. Í kjölfar matsins sendu stefnda og eiginmaður hennar fyrirsvarsmanni Green Garage ehf . tvívegis tölvupóst þar sem óskað var eftir viðræðum um sættir málsins. Engin svör bárust frá Green Garage ehf. Lögmaður stefndu sendi Green Garage ehf. bréf 18. júní 2019 þar sem skorað var á Green Garage ehf. að bæta úr göllum á veittri þjónustu og taka reikninga úr innheimtu á meðan úrbætur hefðu ekki farið fram. L ögmaður stefnanda , sem einnig er lögmaður Green Garage ehf., svaraði bréfinu 2. júlí og boðaði lögfræðiinnheimtu kröfunnar vegna flotunarinnar og benti á að flísalögn hefði verið framkvæmd af öðru félagi , þ.e. af stefnanda, en tiltók að flísar sem stefnda hefði útvegað hefðu verið ónothæfar. Þá hefði verið gengið á flísunum nýlögðum, bæði meðan flísalögnin var blaut og einnig áður en límið hafði tekið sig að fullu. 4 9. Undir rekstri máls ins aflaði stefnda mats dómkvadds matsmanns, Jóns Ágústs Péturssonar byggingatæknifræðings og húsasmíðameistara. Lagðar voru fyrir matsmann matsspurningar í þremur liðum. Í fyrsta lagi hvort þjónustan við flotun á gólfi hefði verið fullnægjandi , fagleg og í s amræmi við eðlileg vinnubrögð á viðkomandi sviði. Í öðru lagi hvort þjónustan við flísalögn eða fúgun á flísum hefði verið fullnægjandi , fagleg og í samræmi við eðlileg vinnubrögð á viðkomandi sviði og að auki hvort skörun flísa væri 20/40 eins og óskað he fði verið eftir. Í þriðja lagi hvort frágangur á verki við flotun, flísalögn eða fúgun hefði verið fullnægjandi , faglegur og í samræmi við eðlileg vinnubrögð á viðkomandi sviði. Í öllum matsliðum var matsmaður að auki beðinn álits á því hverju hefði verið ábótavant, til hvaða aðgerða þ yrfti að grípa til að framkvæmdin teldist fullnægjandi og hver væri kostnaður við nauðsynlegar úrbætur. 10. Niðurstaða matsmanns um flotun gólfsins var að hún hefði ekki verið fagleg og ekki í samræmi við byggingarreglugerð eða eðlileg vinnubrögð. Til að bæta úr þyrfti að fjarlægja flísar, slípa niður lím og kolla og flota allt gólfið að nýju þar sem mishæðir næ ðu enda á milli frá útvegg í eldhúsi inn í stofu og í enda gangs. Kostnaður þessa matsþáttar næmi samtals 1.253.000 kr. Niðurstaða matsmanns um flísalögn og fúgun á flísum var að hún hefði ekki verið fullnægjandi , fagleg eða í samræmi við eðlileg vinnubrög ð. Skörun flísa væri óregluleg en ekki 20/40 og matsmaður hefði ekki g etað greint að flísar nar væru óeðlilega bognar. Til að bæta úr þyrfti að fjarlægja flísar, slípa niður lím, leggja nýjar flísar og fúga að nýju. Kostnaður þessa matsþáttar, þ.e. utan þes s sem þegar var metið í matsliðnum um flotun, næmi samtals 1.996.000 kr. Matsmaður taldi umfang þrifa og eftir atvikum viðgerða á veggjum eftir flotun og flísalögn ekki vera umfram það sem talist gæti eðlilegt. Var það niðurstaða matsmanns að samtals næmi kostnaður við nauðsynlegar úrbætur 3.249.000 kr. Að fengnu matinu höfðuðu stefnda og eiginmaður hennar mál gegn Green Garage ehf. , nr. E - 34/2021, til greiðslu metins kostnaðar við úrbætur vegna flotun ar innar og flísalagnarinnar í fasteign sinni skv. hinu dómkvadda mati. 11. Í þinghaldi í málinu 15 . mars 2021 beindi Green Garage ehf. þremur skriflegum spurningum til dómkvadds matsmanns til skýringarauka. Voru spurningarnar eftirfarandi: mælingu á staðnum hafa orsakast af því að gengið var á flísunum áður en flísalím og fúga hafi náð að þorna? B: Mæling á gólfi var framkvæmd tvisvar sinnum með sitt hvoru mælitækinu. Hvor mælingin er lögð til grundvallar í matsgerð, sú fyrri eða síðari? C: Hver eru skekkjumörk Svör matsmanns lágu fyrir í maí 2021 og voru á þann veg að matsmaður hefði engin ummerki séð á fúgum um að flísar hefð u færst til eftir að fúgað var á milli þeirra og því hefðu mishæðir milli flísa verið þar þegar fúgað var. M atsmaður taldi meiri líkur á að mishæðir væru tilkomnar vegna ónákvæmni í undirlagi og vinnubragða við niðurlögn og vísaði til þess að ekki væri að sjá að flísar hefðu gengist niður í ganglínu á þröngum svæðum heldur hefðu þær , t.d. á herbergisgangi , hallast upp að miðju gangsins og niður í átt að veggjunum. Þá taldi matsmaður að í stofu og borðstofu væru mishæðir í undirlagi 5 flísa það miklar á stuttum köflum að erfitt v æri að fá flísar sem væru 60 cm langar til að liggja í sama fleti. Matsmaður upplýsti að fyrri mæling hefði verið gerð með Spectra snúningslaser HV301 og seinni mæling með DeWalt línulaser DW089. Stuðst hefði verið við niðurstöður seinni mælingarinnar með línulaser þar sem ekki hefðu fengist ásættanlegir álestrar með snúningslasernum. Um skekkjumörk mælinga upplýsti matsmaður að skv. prufu á nákvæmni tækisins eftir leiðbeiningum framleiðanda h efð i frávik verið 0,5 mm í tilfelli álestrar til beggja hliða við tækið og 1 mm í tilfelli álestrar framan við tækið og væri raunnákvæmni tækisins +/ - 0,05 mm/m eða +/ - 0,5 mm á 10 m. 12. Mál þetta er rekið samhliða málum nr. E - 7353/2019 og E - 34/2021 sem bæði varða sama verk við flotun og flísalögn á Reynigrund 28 á Akranesi með þeim hætti að mál þetta og E - 7353/2019 eru rekin til innheimtu reikninga vegna annars vegar flotunar og hins vegar flísalagnar. Mál nr. E - 34/2021 var höfðað af stefndu í máli þessu og eiginmanni hennar gegn Green Garage ehf. í kjölfar og á grundvelli ofangreindrar matsgerðar. 13. Við fyrirtöku í máli nr. E - 7353/2019 þann 15. júní 2021 voru tveir yfirmatsmenn dómkvaddir að beiðni Green Garage ehf., stefnan da í því máli. Síðar féll stefnandi þess máls frá beiðni um yfirmat og upplýsti um það í fyrirtöku málsins þann 16. febrúar 2022 . 14. Við upphaf aðalmeðferð ar málsins gekk dómurinn á vettvang ásamt lögmönnum , stefndu og fyrirsvarsmanni Green Garage ehf. Við aðalmeðferð málsins g áfu Ólafur Einarsson , eiginmaður stefndu , og Búi Ingvar Erlingsson , fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. , skýrslur og verður sönnunargildi skýrslna þeirra metið með vísan til þess að þeir eru aðilar í hluta þeirra ofangreindu mála sem rekin eru samhliða máli þessu fyrir dóminum. Auk þeirra gáfu skýrslur Vörður Ólafsson húsasmiður, Ólafur Ásmundsson pípulagningamaður og Örvar Ingólfsson matsfræðingur. Þórarinn Ingi Þorsteinsson málari gaf skýrslu í gegnum síma. Þá gaf Jón Ágúst Pétursso n , dómkvaddur matsmaður , skýrslu fyrir dómi. Verður vitnað til framburðar framangreindra eftir því sem þurfa þykir. Helstu málsástæður stefnanda 15. Stefnandi b yggir kröfur sínar á ógreiddum reikningi nr. 46 vegna vinnu við fl ísalagningu gólfa í húsi stefndu. Útgáfudagur sé 13. maí 2019 og fjárhæð reik n ings 869.000 kr . 16. Ólafur Ásmundsson pípulagningamaður hafi haft samband við Búa Ingvar Erlingsson múrarameistara og fyrirsvarsmann Green Garage ehf. í apríl 2019 og spurt hvort hann gæti t ekið að sér eða bent á einhvern sem gæti tekið að sér með litlum fyrirvara að f lota og flísaleggja gólf í húsi stefndu. F yrirsvarsmaður Green Garage ehf. hafi þá verið óvinnufær í endurhæfingu á Grensásdeild Landspítala . Ólafi Ásmundssyni hafi verið gerð grein fyrir því að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. gæti ekki sinnt verkinu sjálfur og stefndu verið það ljóst að auki . Hafi fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. eftir eftirgangsmuni samþykkt að aðstoða við að finna einhverja í verkið þar sem það lá á . 6 17. Fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. hafi gefið eiginmanni stefndu verð í flotun og flísalögn í gegnum smáskilaboð og að endingu hafi Green Garage ehf. tekið að sér að sjá um flotun gólfa en stefnandi tekið að sér flísalögn ina . Stefnda hafi engum andmælum hreyft við aðkomu stefnanda að verkinu, enda henni ljóst að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. væri óvinnufær. Hafi hún fylgst með framvindu verksins og verið að mestu á verkstað á meðan stefnandi innti verkskyldur sínar af hendi. 18. Stefndu hafi þannig frá u pphafi verið ljóst að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. hefði einungis veitt vilyrði fyrir því að útvega mannskap til að sjá um flotun og flísalögn í húsnæði hennar. Með því að gera ekki athugasemdir við komu starfsmanns stefnanda þegar í verkbyrjun hafi h ún fyrir sitt leyti samþykkt að hann myndi vinna verkið . Að öðrum kosti er byggt á því að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. hafi framselt stefnanda kröfurétt sinn vegna endurgjalds fyrir flísalögn í íbúð stefndu. Engu breyti fyrir stefndu hvort kröfuframsa l hafi átt sér stað fyrir eða eftir útgáfu reiknings. Kröfufjárhæðin sé í samræmi við verð sem stefndu var sent í sms - skilaboðum. Flísalagðir hafi verið 79 fermetrar á 8.871 kr. á fermetra , sem að viðbættum 24% virðisaukaskatti nemi stefnufjárhæð máls þessa, 869.000 kr. 19. Stefnandi vísar til meginreglu kröfuréttarins um efndir fjárskuldbindinga og skuldbindingargildi loforða. Þá vísar stefnandi til ákvæða laga um lausafjárkaup nr. 50/2000, e inkum 45. gr. , og laga nr. 42/2000 um þjónustukaup, einkum 28. gr. Helstu málsástæður stefndu 20. Stefnda krefst aðallega sýknu af öllum kröfum stefnanda og til vara lækkunar dómkrafna stefnanda . Byggir stefnda í fyrsta lagi á aðildarskorti og í öðru lagi, verði komist að því að stefnandi sé réttur aðili, á því að verkið hafi ekki verið faglega unnið né í samræmi við þekkingu á sviðinu. 21. Ekkert samningssamband hafi verið á milli stefnanda og stefndu. Engin gögn liggi til grundvallar sem lúti að því að stefnda hafi vitað eða mátt vita að hún og eiginmaður hennar hefðu samið við stefnanda um lagningu flísanna. Þvert á móti hafi stefndu ekki orðið þetta ljóst fyrr en eftir að Örvar Ingólfsson hafi skilað matsgerð sinni. Stefnda hafi óskað eftir því að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. myndi taka verkið að sér á þeim forsendum að hann væri vanur múrarameistari og hafi stefnda talið að hún gæti því treyst því að verkið yrði unnið með fagmannlegum hætti. Það hafi síðan reynst rangt. 22. Þar sem enginn skriflegur samningur hafi verið gerður milli stefndu og Green Garage ehf. um verkið, hvað þá milli stefnanda og ste fndu , beri stefnandi sönnunarbyrði fyrir því að komist hafi á samningur milli aðila. Ábyrgð á verkinu sé skv. meginreglum verktakaréttar á herðum Green Garage ehf. og/eða fyrirsvarsmanns þess. Hafi Green Garage ehf. kosið að fá aðra verktaka til verksins verði þeir verktakar að teljast undirverktakar á verkinu og beri fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. ábyrgð á þeim skv. meginreglum verktakaréttar . 7 23. S tefndu hafi aldrei verið kynnt að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. hygðist fá stefnanda í flísalögn né hafi veri ð óskað samþykkis við því. Brjóti það m.a. í bága við gr. 3.2.1 í staðli nr. 30:2012 sem fjallar um almenna útboðs - og samningsskilmála um verkframkvæmdir. Þótt ekki hafi verið samið um staðalinn milli Green Garage ehf. og stefndu hafi hann samt sem áður a ð geyma meginreglur verktakaréttar. Þá vísar stefnda til tölvupósts starfsmanna Mótusar frá 12. júní 2019 þar sem fram hafi komið að félagið hefði þær upplýsingar að stefnandi hefði verið að vinna fyrir fyrirsvarsmann Green Garage ehf. Hafi kröfu stefnanda því ranglega verið beint að stefndu og ber i stefnandi sönnunarbyrði fyrir því að samningssamband hafi stofnast milli stefnanda og stefndu. 24. Stefnda mótmæli fullyrðingum í stefnu um að stefnandi hafi öðlast rétt til kröfunnar með framsali frá Green Garage ehf. Sú fullyrðing stríði gegn meginreglum verktakaréttar og neytendaréttar og skerði rétt stefndu sem neytanda. E ngin gögn styðji slíkt fram sal né hafi stefndu verið tilkynnt um það. 25. Að öðru leyti hafi meiri háttar gallar verið á verkinu og stefndu hafi verið heimilt að halda eftir greiðslu þar til úr þeim ágöllum hefði verið bætt. Meint kröfuframsal hamli ekki slíkum vörnum stefndu gagnvart stefnanda. Stefnd a sé neytandi í skilningi 3. mgr. 1. gr. þjónustukaupalaga nr. 42/2000 og stefnandi seljandi þjónustu se m skilgreind sé í 4. gr. laganna. S ú þjónusta hafi ekki staðist kröfur ákvæðisins , sbr. 1. tl. 9. gr. laganna um galla seldrar þjónustu. Framkvæmdin hafi því verið gölluð og hin selda þjónusta hvorki byggð á fagþekkingu né í samræmi við góða viðskiptahætti . Verulegir gallar verksins séu staðfest ir í matsgerð um . Fl í sar séu svo ójafnar að á sumum stöðum sé ekki hægt að sitja á stól á þeim, þar sem ójafnvægið sé svo mikið að stóllinn halli st . 26. Stefnandi hafi ekki veitt stefndu sem neytanda nauðsynlegar upplýsingar um framkvæmd verksins . H afi hún talið að fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. myndi sjálfur annast verkið svo að fagleg vinnubrögð væru tryggð, enda er hann múrarameistari með faglega þekkingu. Í staðinn hafi starfsmenn verið fengnir í verkið, bæði flotun og flísalögn, sem höfðu ekki sömu fagþekkingu. Hefðu flísar verið rangar eða gallaðar hefði stefnanda jafnframt borið að veita nauðsynlegar upplýsingar um slíkt. Stefnd a hafi skorað á stefnanda að leggja fram gögn sem sý ni fram á fa g lega þekkingu starfsmannanna sem unnu verkið. 27. Árangur og notagildi verksins hafi verið ófullnægjandi í skilningi 5. mgr. 9. gr. laga um þjónustukaup. Stefnda hafi aldrei verið upplýst um að aðrir starfsmenn myndu vinna verkið eða að annað fyrirtæki kæmi að flísalögn. Stefnda hafi talið sig hafa samið við múrarameistara og treyst því að verkið yrði faglega unnið. Svo hafi ekki verið. 28. Stefnandi beri hallann af því að enginn skrifle gu r samningur hafi verið gerður milli aðila og beri sö nnunarbyrði fyrir öllum staðhæfingum um að stefnda hafi mátt vita að annað fyrirtæki h efð i verið ráðið til flísalagnar og til að vinna aðra þætti verksins. 8 29. Stefnd a byggir á þeim meginreglum sem gilda skv. ÍST 30:20 12, þó að ekki hafi verið samið sérstaklega um að staðallinn ætti að gilda, enda enginn skriflegur samningur gerður. Vísar stefnda m.a. til gr. 3.2.1 um ábyrgð verktaka á undirverktaka gagnvart verkkaupa en ekkert samni n gssamband hafi verið á milli hennar og stefnanda . Þá byggir stefnda á kafla 4.3 um gæði verks, þ.á m. gr. 4.3.1 um að öll vinna skuli vel og fagmannlega leyst af hendi og öll vinna sem krefjist fagþekkingar unnin af þar til menntuðum mönnum. Þá vísar stefnda til gr. 4.5 um ábyrgð verktaka á verki. Auk þess byggir stefnda á meginreglum verktakaréttar, meginreglum laga um lausafjárkaup nr . 50/2000 og meginreglum skaðabótaréttar. 30. Af samskiptum stefndu og Mótusar sjáist að stefnandi hafi verið upplýstur um að stefnda teldi sig ekki hafa samið við stefnanda um framkvæmd verksin s heldur Green Garage ehf. Hafi stefnandi einnig verið upplýstur um matsgerð Örvars Ingólfssonar og þá galla sem voru á verkinu. Telur stefnda að kostnaður við úrbætur verði meiri en stefnufjárhæðin og því beri að sýkna hana af öllum kröfum stefnanda. Niðurstað a 31. Í m áli þessu er deilt um hvort stefndu beri að greiða reikning stefnanda fyrir f lísalagningu á hluta gólfa á Reynigrund 28 á Akranesi . Stefnda kveður ekkert samningssamband hafa verið á milli sín og stefnanda heldur hafi hún staðið í þeirri trú að hún hefði samið um að Green Garage ehf. ynni ver k ið , en það félag er rekið af Búa Ingvari Erlingssyni múrarameistara. Þá kveður stefnda verki ð hafa verið svo illa unnið og þar með haldið slíkum galla að engin greiðsluskylda sé fyrir he n di af hennar hálfu. S tefnda hefur aflað dómkvadds mats þar sem niðurstaðan var að kostnaður við úrbætur vegna staðfestra ófaglegra vinnubragða , bæði við flotun o g flísalögn, næmi samtals 3.249.000 kr. Samhliða máli þessu er u reki n mál nr. E - 34/2021 og E - 7453/2019 , svo sem áður er rakið . 32. Stefnandi hefur ekki með nokkru móti sýnt fram á að stefndu hafi verið ljóst að samningssamband um flísalögn h efð i komist á milli aðila. Í það minnsta gat stefnda ætlað að starfsmaður eða starfsmenn stefnanda væru á vegum Green Garage ehf. , en hún og eiginmaður hennar átt u í ítrekuðum samskiptum við fyrirsvarsmann þess félags um verkið í heild, bæði flotunina og flísalögnina. Áttu þau samskipti sér stað bæði áður en vinnan við verkið hófst, þ.e. þegar fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. gaf eiginmanni stefndu upplýsingar um v erð bæði hvað varða ði flotun og flísal ögn , og meðan á flísalögninni stóð. Þá gaf fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. stefndu leiðbeiningar um umgang á flísunum og tíma sem flísarnar þyrftu eftir lagningu áður en stíga mætti á gólfið . Engin samskipti liggja f yrir milli stefndu og stefnanda og ekkert sem bendir til annars gagnvart henni en að Green Garage ehf. bæri ábyrgð á verkinu, bæði flotun og flísalagningu. 33. Þá liggur fyrir í málinu matsgerð Örvars Ingólfssonar matsfræðings sem gerð var í maí 2019 , þar se m fram kemur að matsþoli sé Búi Ingvar Erlingsson, fyrirsvarsmaður Green 9 Garage ehf. en stefnanda er þar í engu getið. Það var fyrst með tölvupósti nefnds Búa þann 23. maí 2019 , eftir afhendingu matsgerðarinnar, að hann tilkynn ti matsfræðingnum og stefndu að hann teldi að matsþolar ættu að vera tveir, þ.e. Green Garage ehf. sem séð h efð i um flotun og RJD ehf., sem er stefnandi máls þessa, sem séð h efð i um f lísalögn . Þessu mótmælti eiginmaður stefndu degi síðar með fyrirliggjandi t ölvupósti og kvaðst einungis hafa samið um verkið við Green Garage ehf. 34. Þá liggur fyrir tölvu póstur starfsmanns Mótusar , innheimtufyrirtækis sem hafði kröfu stefnanda til innheimtu, til stefndu þann 12. júní 2019 þar sem fram kemur að Mótus hafi fengið þ ær upplýsin g ar að stefnandi h efð i verið að vinna fyrir Búa sem er fyrirsvarsmaður Green Garage ehf. 35. Með vísan til alls ofangreinds verður fallist á það með stefndu að ekkert í málinu hafi gefið til kynna að hún stæði í samningssambandi við annan aðila en Green Garage ehf. og ósannað sé að samning ur hafi komist á milli stefnanda og stefndu. Verður stefnda því sýknuð með vísan til aðildarskorts stefnanda, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Við aðalmeðferð málsins féll stefnandi frá þ eirri málsástæðu sinni að hann hefði eignast kröfu sína með framsali frá Green Garage ehf. 36. Eftir úrslitum málsins ber að dæma stefn a nd a til að greiða stefndu málskostnað sem þykir, að teknu tilliti til virðisaukaskatts og þess að rekin eru þrjú mál samhliða , hæfilega ákveðinn 800.000 kr. 37. Af hálfu s tefn a nda flutti málið S igurbjörn Þorbergsson lögmaður. Af hálfu stefndu flutti málið Bragi Dór Hafsteinsson lögmaður. Dóm þennan kveð ur upp Sigríður Rut Júlíusdóttir dómsformaður. Meðdómendur voru Bergþóra Ingólfsdóttir héraðsdómari og Hjalti Sigmundsson , byggingatæknifræðingur og húsasmíðameistari. Dómsformaður tók við meðferð málsins 1. október 2021 en hafði fram til þess engin afskipti haft af meðferð þess. DÓMSORÐ Stefnda, Sólveig Björnsdóttir, er sýkn af kröfum stefnanda , RJD ehf . Stefnandi , RJD ehf., greiði stefndu 800.000 krón ur í málskostnað. Sigríður Rut Júlíusdóttir Bergþóra Ingólfsdóttir Hjalti Sigmundsson