Tölfræði


Lögum samkvæmt annast dómstólasýslan söfnun á upplýsingum um fjölda og afgreiðslu mála við héraðsdómstólana. 

Tölfræðin er aðgengileg hér að neðan og er annarsvegar sundurliðuð eftir árum og hinsvegar í eftirfarandi flokka:

a) Helstu málaflokkar
b) Innkomin mál
c) Málsmeðferðartími 
d) Þróun mála  

Undir þeim upplýsingum sem eru birtar má finna excel skjöl sem hægt er að hlaða niður og vinna með af vild. Í vissum tilfellum eru upplýsingarnar í pivot töflum og þá er hægt að vinna meira með upplýsingarnar og einangra breytur eftir þörfum.
 
Hér er að finna upplýsingar um fjölda nýrra mála í helstu málaflokkum héraðsdómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort málunum hefur lokið á viðkomandi ári. Stærstu málaflokkarnir eru einkamál og sakamál.
 
Einkamál eru sundurliðuð eftir því hvort um munnlega flutt einkamál er að ræða eða skriflega flutt. Með skriflega fluttum einkamálum er átt við einkamál sem lokið hefur með áritun dómara.
 
Sakamál eru öll þau mál sem rekin eru á grundvelli ákvæða laga um meðferð sakamála, þar með talin mál sem lýkur með sektaráritun dómara. 
 
Fram til ársins 2015 voru sakamál sundurliðuð eftir ákæruaðila; lögreglustjóra, ríkissaksóknara eða héraðssaksóknara. Fyrir tíð héraðssaksóknara gengdi sérstakur saksóknari sambærulegu hlutverki en embættið var lagt niður 1. janúar 2016 og þá tók embætti héraðssaksóknara tók til starfa sama dag. Þá var fjöldi gjaldþrotaskiptabeiðna, rannsóknarúrskurða og ágreiningsmála vegna gjaldþrotaúrskurða tíundaður sérstaklega.

Árið 2016 var ákveðið að birta tölulegar upplýsingar um fjölda allra málaflokka hjá öllum dómstóla frá árinu 2008 en ekki einstaka málaflokka eins og verið hafði. Um er að ræða upplýsingar yfir alla málaflokka samkvæmt málaskrárkerfi héraðsdómstólanna.

 
Dómsmál við héraðsdómstólana eru í grófum dráttum flokkuð í 30 málaflokka eða málategundir. Skráning í málaskrárkerfi héraðsdómstólanna tekur mið af þeirri skiptingu.
 
Á síðunni er að finna upplýsingar um fjölda allra innkominna mála til héraðsdómstólanna á viðkomandi ári sem byggjast á fyrrgreindri skráningu í málaskrá dómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort máli hefur lokið á viðkomandi ári.

 

 

Hér eru birtar upplýsingar um málsmeðferðartíma munnlega fluttra einkamála og ákærumála sem rekin eru fyrir héraðsdómstólunum. 

Annars vegar er útreiknað meðaltal málsmeðferðartíma fyrir alla héraðsdómstólana og hins vegar málsmeðferðartíma innan hvers héraðsdómstóls fyrir sig.  
Dómstólráð hefur frá upphafi tekið saman upplýsingar um þróun málafjölda hjá héraðsdómstólunum. 
Á þessari síðu er að finna:
 
  • Heildarfjölda dómsmála
  • Fjölda munnlega fluttra einkamála
  • Fjölda útvistarmála
  • Fjölda innkominna ákærumála
  • Fjölda rannsóknarúrskurða
  • Fjölda gjaldþrotaskiptabeiðna
  • Fjölda ágreiningsmála vegna gjaldþrotaskipta
 
Upplýsingarnar eru settar fram á súluritum og taka til allra héraðsdómstólanna. Undir myndunum er að finna excelskjal með öllum myndunum og tölum.  
 
 
 
 

2021

Málaflokkar - allir dómstólar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- Munnlega flutt 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860 845 787
Aðfararbeiðnir 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845 2.044 499
Einkamál 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896 5.701 4.291
-Skriflega flutt 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036 4.856 3.504
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 12 8 9 6 11 10 8 6 4 6
-Sektarboðsmál 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552 731 444
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 388 371 257 338 343 449 489 517 400 337
Önnur mál 13 17 32 48 82 50 84 51 18 11
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 683 211 107 529 59 37 55 44 48 40
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 28 49 43 47 32 32 39 41 40 56
Flýtimeðferðarmál 6 15 63 37 43 39 33 38 37 27
Nauðasamningsumleitanir 49 41 10 23 13 12 6 3 2 2
Opinber mál 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714 2703 1871
Lögræðismál 126 125 161 189 201 306 317 268 319 310
Samtals 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754 26052 23907 17574
Barnaverndarmál 24 19 26 32 32 31 20 26 57 50
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320 1.699 1680
- Útburðarbeiðnir 436 492 371 363 343 364 246 230 223 144
-Höfðuð með ákæru 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162 1.972 1.427
Matsmál 207 251 193 237 266 258 228 188 181 191
Vitnamál 46 51 48 36 38 42 27 18 22 17
- Innsetningarbeiðnir 324 449 579 528 278 168 161 170 120 97
-Húsleitarúrskurðir 262 286 168 155 118 113 143 164 167 140
Rannsóknarúrskurðir 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605 1.509 1.447
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 36 37 24 18 32 38 18 14 12 12
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 12 10 8 4 4 18 14 14 9 10
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 28 37 22 24 37 33 22 13 6 10
Opinber skipti 121 152 147 125 138 117 123 117 149 161
Bráðabirgðaforsjá og farbann 30 4 0 2 1 2 3 1 0 0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 5 3 2 3 1 1 4 1 6 2
Horfnir menn 3 2 1 0 1 0 1 0 2 0
Sjópróf 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu - - - - - - - - 23 1
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2021 2020 Br. % Br. fjöldi
Árið 2020 8549 3500 335 227 259 740 233 810 14653
Samtals mál 2021 6141 2633 290 148 194 563 150 620 10739
Rannsóknarúrskurðir 840 442 27 16 1 41 23 57 1447 1520 -5% -73
Aðfararbeiðnir 249 137 13 9 3 34 7 47 499 2044 -76% -1545
Munnlega flutt 488 163 19 5 12 45 15 40 787 845 -7% -58
Barnaverndarmál 25 14 0 0 3 4 0 4 50 57 -12% -7
Ágr.mál v. gjþr.skipta 26 8 0 1 1 0 0 4 40 48 -17% -8
Sektarboðsmál 216 172 2 0 0 10 8 36 444 732 -39% -288
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 28 16 1 1 0 5 2 3 56 40 40% 16
Ágr.mál v. þinglýsinga 1 1 0 0 0 1 0 3 6 4 50% 2
Breyting milli ára -28,17% -24,77% -13,43% -34,80% -25,10% -23,92% -35,62% -23,46% -100,00% -3914
Útburðarbeiðnir 92 35 6 0 2 4 3 2 144 222 -35% -78
Ágr.mál v. nauðungarsölu 5 2 0 0 0 1 0 2 10 6 67% 4
Önnur mál 2 5 0 1 0 0 1 2 11 18 -39% -7
Opinber mál 686 500 91 31 131 202 35 195 1871 2704 -30,8% -833
Opinber skipti 70 43 10 2 2 12 6 16 161 149 8% 12
Höfðuð með ákæru 470 328 89 31 131 192 27 159 1427 1972 -28% -545
Einkamál 3032 777 79 34 30 144 39 156 4291 5701 -25% -1410
Innsetningarbeiðnir 43 32 0 2 1 3 1 15 97 120 -19% -23
Matsmál 121 31 14 3 1 4 2 15 191 181 6% 10
Skriflega flutt 2544 614 60 29 18 99 24 116 3504 4856 -28% -1352
Lögræðismál 205 73 4 2 2 9 4 11 310 319 -3% -9
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 776 556 51 44 20 105 28 100 1680 1699 -1% -19
Húsleitarúrskurðir 78 36 2 4 1 5 4 10 140 167 -16% -27
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 207 121 0 0 0 5 3 1 337 400 -16% -63
Ágr.mál. v. aðfarargerða 10 0 0 1 0 0 0 1 12 12 0% 0
Beiðni um endurupptöku 11 8 0 1 0 0 0 1 21 30 -30% -9
Aðfinnslur við skiptastjóra 14 0 0 0 0 0 3 1 18 16 13% 2
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Flýtimeðferðarmál 19 7 0 0 0 1 0 0 27 37 -27% -10
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200% -2
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 -67% -4
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 4 6 0 0 0 0 0 0 10 9 11% 1
Nauðasamningsumleitanir 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0% 0
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -200% -2
Vitnamál 11 6 0 0 0 0 0 0 17 22 -23% -5
Beiðni um fjárhagslega endurskipulagningu 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 -96% -22
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar máls 368 280 485 293 310 557 374 365 363
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 320 332 439 430 171 271 440 312 325
Fjöldi afgreiddra mála 566 192 31 11 10 49 11 44 914
Fjöldi óafgreiddra mála 436 98 23 4 9 37 19 29 655
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Fjöldi afgreiddra mála 603 344 74 41 131 147 30 168 1538
Meðal afgreiðsludagar máls 139 140 115 63 84 238 62 148 139
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 127 152 84 41 74 113 207 84 120
Fjöldi óafgreiddra mála 138 121 34 6 31 113 2 36 481

2020

Málaflokkar - allir dómstólar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- Munnlega flutt 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860 845
Önnur mál 28 13 17 32 48 82 50 84 51 18
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 8 12 8 9 6 11 10 8 6 4
Einkamál 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896 5701
Nauðasamningsumleitanir 33 49 41 10 23 13 12 6 3 2
-Sektarboðsmál 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552 731
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 499 683 211 107 529 59 37 55 44 48
-Skriflega flutt 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036 4856
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 323 388 371 257 338 343 449 489 517 400
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 5 3 2 3 1 1 4 1 6
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 25 28 49 43 47 32 32 39 41 40
Flýtimeðferðarmál 15 6 15 63 37 43 39 33 38 37
Lögræðismál 124 126 125 161 189 201 306 317 268 319
Bráðabirgðaforsjá og farbann 20 30 4 0 2 1 2 3 1 0
Vitnamál 68 46 51 48 36 38 42 27 18 22
Samtals 34055 29561 33132 28210 25240 23935 24664 24754 26052 23907
- Útburðarbeiðnir 450 436 492 371 363 343 364 246 230 223
Matsmál 236 207 251 193 237 266 258 228 188 181
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 30 28 37 22 24 37 33 22 13 6
Barnaverndarmál 28 24 19 26 32 32 31 20 26 57
Sakamál 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714 2703
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320 1699
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 27 36 37 24 18 32 38 18 14 12
- Innsetningarbeiðnir 189 324 449 579 528 278 168 161 170 120
Rannsóknarúrskurðir 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605 1509
-Húsleitarúrskurðir 235 262 286 168 155 118 113 143 164 167
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 11 12 10 8 4 4 18 14 14 9
Opinber skipti 153 121 152 147 125 138 117 123 117 149
-Höfðuð með ákæru 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162 1972
Aðfararbeiðnir 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845 2044
Horfnir menn 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2
Sjópróf 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu - - - - - - - - - 23
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2020 2019 Br. % Br. fjöldi
Árið 2019 9161 3619 391 180 233 637 213 920 15360
Samtals mál 2020 8549 3500 335 227 259 740 233 810 14653
Rannsóknarúrskurðir 866 457 27 17 5 71 8 69 1520 1710 -11% -190
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 15 16 0 0 0 1 2 6 40 41 -2% -1
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu 15 1 1 0 0 0 0 6 23 - - -
Innsetningarbeiðnir 66 36 4 0 1 2 3 5 120 170 -29% -50
Útburðarbeiðnir 136 58 6 5 1 9 2 5 222 230 -3% -8
Ágr.mál v. gjþr.skipta 30 12 0 0 0 1 0 5 48 44 9% 4
Húsleitarúrskurðir 82 56 7 2 2 10 4 4 167 168 -1% -1
Barnaverndarmál 23 14 4 6 1 5 0 4 57 26 119% 31
Sektarboðsmál 387 240 8 4 22 27 12 32 732 552 33% 180
Einkamál 4067 976 115 62 33 152 68 228 5701 6900 -17% -1199
Munnlega flutt 584 162 23 12 9 22 11 22 845 860 -2% -15
Lögræðismál 215 57 13 0 3 8 2 21 319 268 19% 51
Skriflega flutt 3483 814 92 50 24 130 57 206 4856 6036 -20% -1180
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 200% 2
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 -33% -2
Vitnamál 14 6 0 0 0 0 0 2 22 18 22% 4
Aðfinnslur við skiptastjóra 12 0 0 0 1 1 0 2 16 12 33% 4
Sakamál 1260 749 83 46 138 221 45 162 2704 2714 -0,4% -10
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 795 504 26 16 37 100 60 161 1699 2320 -27% -621
Höfðuð með ákæru 873 509 75 42 116 194 33 130 1972 2162 -9% -190
Matsmál 120 28 7 1 5 8 0 12 181 188 -4% -7
Aðfararbeiðnir 971 612 50 69 31 156 42 113 2044 842 143% 1202
Breyting milli ára -6,68% -3,29% -14,32% 26,11% 11,16% 16,17% 9,39% -11,96% -2,16% -324
Opinber skipti 68 37 7 5 4 11 6 11 149 117 27% 32
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 224 149 4 0 0 13 0 10 400 542 -26% -142
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 3 5 0 0 0 0 0 1 9 14 -36% -5
Ágr.mál v. nauðungarsölu 2 0 2 0 1 0 0 1 6 13 -54% -7
Önnur mál 10 4 0 2 0 1 0 1 18 51 -65% -33
Beiðni um endurupptöku 20 9 0 0 0 0 0 1 30 14 114% 16
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100% -1
Flýtimeðferðarmál 30 5 0 0 0 2 0 0 37 38 -3% -1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 4 0 0 0 1 0 0 6 1 500% 5
Nauðasamningsumleitanir 1 1 0 1 0 1 0 0 2 6 -67% -4
Sjópróf 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 200% 2
Ágr.mál. v. aðfarargerða 8 1 0 1 0 2 0 0 12 14 -14% -2
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar máls 385 285 494 254 250 324 834 450 371
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 257 257 319 172 132 397 323 283 273
Fjöldi afgreiddra mála 539 137 17 10 5 22 6 24 760
Fjöldi óafgreiddra mála 520 132 37 9 7 40 15 24 784
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 122 125 149 22 121 150 39 236 133
Fjöldi afgreiddra mála 715 491 94 28 123 127 37 129 1744
Meðal afgreiðsludagar máls 101 125 94 77 92 152 129 117 112
Fjöldi óafgreiddra mála 330 157 22 16 32 106 6 53 722

2019

Málaflokkar - allir dómstólar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Einkamál 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896
Önnur mál 36 28 13 17 32 48 82 50 84 51
-Skriflega flutt 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 376 323 388 371 257 338 343 449 489 517
Vitnamál 41 68 46 51 48 36 38 42 27 18
Flýtimeðferðarmál 9 15 6 15 63 37 43 39 33 38
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 30 27 36 37 24 18 32 38 18 14
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 620 499 683 211 107 529 59 37 55 44
- Útburðarbeiðnir 348 450 436 492 371 363 343 364 246 230
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 18 30 28 37 22 24 37 33 22 13
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 21 25 28 49 43 47 32 32 39 41
Barnaverndarmál 22 28 24 19 26 32 32 31 20 26
Lögræðismál 80 124 126 125 161 189 201 306 317 268
Matsmál 229 236 207 251 193 237 266 258 228 188
-Sektarboðsmál 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552
Samtals 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754 26052
Aðfararbeiðnir 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320
Bráðabirgðaforsjá og farbann 24 20 30 4 0 2 1 2 3 1
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 2 11 12 10 8 4 4 18 14 14
- Innsetningarbeiðnir 95 189 324 449 579 528 278 168 161 170
Nauðasamningsumleitanir 774 33 49 41 10 23 13 12 6 3
Opinber skipti 140 153 121 152 147 125 138 117 123 117
-Húsleitarúrskurðir 244 235 262 286 168 155 118 113 143 164
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 8 8 12 8 9 6 11 10 8 6
Sakamál 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714
-Höfðuð með ákæru 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162
Rannsóknarúrskurðir 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605
- Munnlega flutt 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860
Greiðslustöðvunarbeiðnir 13 2 5 3 2 3 1 1 4 1
Sjópróf 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Horfnir menn 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. 
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2019 2018 Br. % Br. fjöldi
Rannsóknarúrskurðir 946 552 15 31 11 41 15 99 1710 1538 10,1% 172
Samtals mál 2019 9161 3619 391 180 233 637 213 920 15360
Innsetningarbeiðnir 117 36 2 0 2 4 1 8 170 161 5,3% 9
Lögræðismál 169 65 7 1 1 15 3 7 268 317 -18,3% -49
Sektarboðsmál 228 172 1 2 53 33 5 58 552 591 -7,1% -39
Aðfararbeiðnir 485 226 18 17 9 25 5 57 842 1350 -60,3% -508
Matsmál 138 33 5 1 0 6 0 5 188 228 -21,3% -40
Ágr.mál v. nauðungarsölu 6 1 2 0 0 0 0 4 13 22 -69,2% -9
Önnur mál 24 16 3 3 0 1 0 4 51 84 -64,7% -33
Beiðni um endurupptöku 2 7 0 0 0 1 0 4 14 - - -
Munnlega flutt 553 195 24 13 4 32 7 32 860 917 -6,6% -57
Sakamál 1015 789 146 32 149 238 39 306 2714 2449 9,8% 265
Húsleitarúrskurðir 108 40 1 1 4 7 4 3 168 143 14,9% 25
Ágr.mál v. gjþr.skipta 25 12 0 1 1 2 0 3 44 55 -25% -11
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 247 259 1 0 0 3 5 27 542 489 9,8% 53
Höfðuð með ákæru 787 617 145 30 96 205 34 248 2162 1858 14,1% 304
Einkamál 5049 1123 127 68 39 178 90 226 6900 6289 8,9% 611
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 17 18 2 0 1 0 1 2 41 39 4,9% 2
Ágr.mál. v. aðfarargerða 8 4 0 0 0 0 0 2 14 18 -28,6% -4
Skriflega flutt 4496 928 103 55 35 146 83 194 6036 5372 11% 664
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1146 720 60 24 20 113 51 186 2320 2349 -1,3% -29
Opinber skipti 49 30 6 0 2 10 5 15 117 123 -5,1% -6
Árið 2018 8199 3998 347 193 289 689 247 1015 14977
Breyting milli ára 10,5% -10,5% 11,3% -7,2% -24% -8,2% -16% -10,3% 2,5% 383
Útburðarbeiðnir 146 52 5 2 2 12 1 10 230 246 -7% -16
Flýtimeðferðarmál 30 6 0 1 0 0 0 1 38 33 13,2% 5
Ágr.mál v. þinglýsinga 1 3 0 0 0 1 0 1 6 8 -33,3% -2
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 -200% -2
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% -1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 -300% -3
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 11 3 0 0 0 0 0 0 14 14 0% 0
Nauðasamningsumleitanir 4 0 0 1 0 1 0 0 6 6 0% 0
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Barnaverndarmál 13 8 0 0 0 2 3 0 26 20 23,1% 6
Vitnamál 14 3 0 0 0 1 0 0 18 27 -50% -9
Aðfinnslur við skiptastjóra 11 0 0 0 0 1 0 0 12 - - -
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar máls 373 253 512 223 810 432 471 363 351
Fjöldi afgreiddra mála 549 215 27 10 7 32 7 34 881
Fjöldi óafgreiddra mála 463 99 30 5 5 20 8 16 646
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Fjöldi afgreiddra mála 737 645 130 32 101 213 33 282 2173
Meðal afgreiðsludagar máls 93 134 96 71 82 123 174 84 105
Fjöldi óafgreiddra mála 202 166 43 2 40 56 10 51 579
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok

2018

Málaflokkar - allir dómstólar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Önnur mál 41 36 28 13 17 32 48 82 50 84
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 124 620 499 683 211 107 529 59 37 55
-Sektarboðsmál 1.796 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591
Einkamál 23.041 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289
Flýtimeðferðarmál 11 9 15 6 15 63 37 43 39 33
-Skriflega flutt 21.389 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 8 2 11 12 10 8 4 4 18 14
Vitnamál 52 41 68 46 51 48 36 38 42 27
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 15 18 30 28 37 22 24 37 33 22
- Útburðarbeiðnir 288 348 450 436 492 371 363 343 364 246
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 423 376 323 388 371 257 338 343 449 489
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 42 30 27 36 37 24 18 32 38 18
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 21 21 25 28 49 43 47 32 32 39
Barnaverndarmál 11 22 28 24 19 26 32 32 31 20
- Innsetningarbeiðnir 106 95 189 324 449 579 528 278 168 161
Matsmál 266 229 236 207 251 193 237 266 258 228
Samtals 61.923 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754
Lögræðismál 97 80 124 126 125 161 189 201 306 317
Sakamál 4.219 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.508 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349
Opinber skipti 123 140 153 121 152 147 125 138 117 123
Nauðasamningsumleitanir 688 774 33 49 41 10 23 13 12 6
-Húsleitarúrskurðir 236 244 235 262 286 168 155 118 113 143
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 11 8 8 12 8 9 6 11 10 8
-Höfðuð með ákæru 2.423 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858
Aðfararbeiðnir 755 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350
Rannsóknarúrskurðir 1.523 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538
- Munnlega flutt 1.652 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917
Bráðabirgðaforsjá og farbann 17 24 20 30 4 0 2 1 2 3
Greiðslustöðvunarbeiðnir 35 13 2 5 3 2 3 1 1 4
Horfnir menn 1 1 0 3 2 1 0 1 0 1
Sjópróf 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. 
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2018 2017 Br. % Br. fjöldi
Árið 2017: 8240 4245 378 220 204 864 270 956 15378
Rannsóknarúrskurðir 648 653 46 19 6 66 16 84 1538 1314 17% 224
Matsmál 173 30 2 1 2 8 4 8 228 258 -12% -30
Ágr.mál v. gjþr.skipta 23 17 1 0 0 6 1 7 55 37 49% 18
Breyting milli ára: -0,5% -5,8% -8,2% -12,3% 41,0% -20,3% -8,5% 6,2% -2,6%
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 20 7 2 0 2 1 2 5 39 32 22% 7
Ágr.mál v. nauðungarsölu 9 5 2 0 0 1 0 5 22 33 -33% -11
Munnlega flutt 585 211 22 5 4 39 7 44 917 1011 -9% -94
Húsleitarúrskurðir 72 49 5 3 2 7 1 4 143 113 27% 30
Sakamál 872 656 82 55 163 220 49 352 2449 1997 23% 452
Ágr.mál. v. aðfarargerða 9 6 0 0 0 0 0 3 18 38 -53% -20
Önnur mál 30 16 2 5 0 2 0 29 84 50 68% 34
Höfðuð með ákæru 602 514 76 51 160 172 35 248 1858 1753 6% 105
Einkamál 4344 1254 88 63 46 200 93 201 6289 6195 2% 94
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 213 227 8 0 0 19 2 20 489 449 9% 40
Flýtimeðferðarmál 24 2 0 1 0 2 2 2 33 39 -15% -6
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 9 3 0 0 0 0 0 2 14 18 -22% -4
Innsetningarbeiðnir 92 31 7 1 1 6 4 19 161 168 -4% -7
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1136 752 84 19 36 95 56 171 2349 2235 5% 114
Skriflega flutt 3759 1043 66 58 42 161 86 157 5372 5184 4% 188
Útburðarbeiðnir 128 74 7 3 5 13 1 15 246 364 -32% -118
Opinber skipti 56 34 6 4 4 43 3 13 123 117 5% 6
Lögræðismál 197 82 4 2 5 13 2 12 317 306 4% 11
Aðfararbeiðnir 615 462 27 23 25 67 16 115 1350 2610 -48% -1260
Sektarboðsmál 270 142 6 4 3 48 14 104 591 244 142% 347
Samtals mál 2018 8199 3998 347 193 289 689 247 1015 14977 15378 -3% -401
Brb.forsjá og farbann 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 50% 1
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 300% 3
Nauðasamningsumleitanir 2 1 0 0 0 2 0 1 6 12 -50% -6
Ágr.mál v. þinglýsinga 4 3 0 0 0 0 0 1 8 10 -20% -2
Vitnamál 18 6 1 0 0 0 1 1 27 42 -36% -15
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100% -1
Barnaverndarmál 10 6 0 0 0 2 2 0 20 31 -35% -11

The control has thrown an exception.

The control has thrown an exception.

 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála og ákærumála árið 2018
Hægt er að nálgst sambærilegar upplýsingar frá árinu 2008 fyrir hvern dómstól fyrir sig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2017

Málaflokkar - allir dómstólar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Einkamál 19.188 23.041 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 15 11 8 8 12 8 9 6 11 10
-Sektarboðsmál 2.204 1.796 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 29 124 620 499 683 211 107 529 59 37
- Innsetningarbeiðnir 34 106 95 189 324 449 579 528 278 168
-Skriflega flutt 17.833 21.389 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184
Önnur mál 31 41 36 28 13 17 32 48 82 50
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 37 21 21 25 28 49 43 47 32 32
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 4 8 2 11 12 10 8 4 4 18
Flýtimeðferðarmál 12 11 9 15 6 15 63 37 43 39
- Útburðarbeiðnir 272 288 348 450 436 492 371 363 343 364
Vitnamál 56 52 41 68 46 51 48 36 38 42
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 331 423 376 323 388 371 257 338 343 449
Barnaverndarmál 13 11 22 28 24 19 26 32 32 31
Greiðslustöðvunarbeiðnir 9 35 13 2 5 3 2 3 1 1
Samtals 56.122 61.923 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 12 15 18 30 28 37 22 24 37 33
Matsmál 320 266 229 236 207 251 193 237 266 258
Nauðasamningsumleitanir 7 688 774 33 49 41 10 23 13 12
Sakamál 5.864 4.219 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.240 2.508 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235
Bráðabirgðaforsjá og farbann 22 17 24 20 30 4 0 2 1 2
Lögræðismál 100 97 80 124 126 125 161 189 201 306
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 29 42 30 27 36 37 24 18 32 38
-Húsleitarúrskurðir 185 236 244 235 262 286 168 155 118 113
Opinber skipti 118 123 140 153 121 152 147 125 138 117
-Höfðuð með ákæru 3.660 2.423 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753
Aðfararbeiðnir 643 755 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2610
- Munnlega flutt 1.355 1.652 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011
Rannsóknarúrskurðir 1.499 1.523 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314
Horfnir menn 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0
Sjópróf 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. 
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2016 Br. % Br. fjöldi
Samtals mál 8240 4245 378 220 205 864 270 956 15378 14418 7% 960
Matsmál 178 46 3 4 1 15 4 7 258 266 -3% -8
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 193 232 1 0 0 14 2 7 449 343 31% 106
Rannsóknarúrskurðir 526 649 13 16 4 52 6 48 1314 1239 6% 75
Munnlega flutt 712 199 16 2 7 27 8 40 1011 1031 -2% -20
Barnaverndarmál 12 13 1 0 0 1 0 4 31 32 -3% -1
Ágr.mál v. gjþr.skipta 15 17 1 0 0 0 0 4 37 59 -37% -22
Ágr.mál v. nauðungarsölu 12 13 2 0 1 1 0 4 33 37 -11% -4
Sektarboðsmál 63 62 4 8 0 61 14 32 244 522 -53% -278
Ágr.mál. v. aðfarargerða 21 6 1 0 0 7 0 3 38 32 19% 6
Sakamál 742 495 77 54 54 263 48 264 1997 2438 -18% -441
Einkamál 4093 1289 139 51 56 228 90 249 6195 5999 3% 196
Útburðarbeiðnir 182 102 15 5 2 29 5 24 364 343 -6% 21
Höfðuð með ákæru 679 433 73 46 54 202 34 232 1753 1914 -8% -161
Skriflega flutt 3381 1090 123 49 49 201 82 209 5184 4968 4% 216
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 7 8 1 0 0 0 0 2 18 4 350% 14
Ágr.mál v. þinglýsinga 4 0 2 0 2 0 0 2 10 11 -9% -1
Lögræðismál 189 74 0 2 2 15 6 18 306 201 52% 105
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1150 719 41 15 13 84 51 162 2235 2340 -4% -105
Breyting milli ára: 4% 17,6% -7,4% 7,3% 28,9% 16,1% 19,5% -16,4% 6,7%
Aðfararbeiðnir 1135 846 85 75 67 185 58 159 2610 1411 85% 1199
Opinber skipti 60 21 8 0 3 7 4 14 117 138 -15% -21
Innsetningarbeiðnir 105 36 1 2 2 6 4 12 168 278 -40% -110
Árið 2016: 7922 3611 408 205 159 744 226 1143 14418
Önnur mál 24 12 1 1 0 0 1 11 50 82 -39% -32
Flýtimeðferðarmál 26 10 0 0 1 1 0 1 39 43 -9% -4
Nauðasamningsumleitanir 8 2 0 0 0 1 0 1 12 13 -8% -1
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 16 8 2 2 1 1 1 1 32 32 0% 0
Húsleitarúrskurðir 57 44 2 3 0 6 0 1 113 118 -4% -5
Vitnamál 21 15 1 0 0 3 1 1 42 38 11% 4
Brb.forsjá og farbann 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 100% 1
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0
                                                                                                           
                                                                                                                     Sækja Excel skjal
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála og ákærumála árið 2017
Hægt er að nálgst sambærilegar upplýsingar frá árinu 2008 fyrir hvern dómstól fyrir sig. Sjá excelskjalið fyrir neðan töfluna.
 

The control has thrown an exception.

The control has thrown an exception.

                                                                                      
                                                                                                                           Hér er hægt að sækja Excel skjal með þróun málafjölda 2008-2017


2016

Málaflokkar - allir dómstólar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samtals
Einkamál 19.188 23.041 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 98.153
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 15 11 8 8 12 8 9 6 11 88
-Sektarboðsmál 2.204 1.796 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 13.195
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 29 124 620 499 683 211 107 529 59 2.861
- Innsetningarbeiðnir 34 106 95 189 324 449 579 528 278 2.582
-Skriflega flutt 17.833 21.389 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 87.065
Önnur mál 31 41 36 28 13 17 32 48 82 328
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 37 21 21 25 28 49 43 47 32 303
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 4 8 2 11 12 10 8 4 4 63
Flýtimeðferðarmál 12 11 9 15 6 15 63 37 43 211
- Útburðarbeiðnir 272 288 348 450 436 492 371 363 343 3.363
Vitnamál 56 52 41 68 46 51 48 36 38 436
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 331 423 376 323 388 371 257 338 343 3.150
Barnaverndarmál 13 11 22 28 24 19 26 32 32 207
Greiðslustöðvunarbeiðnir 9 35 13 2 5 3 2 3 1 73
Samtals 56.122 61.923 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 333.109
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 12 15 18 30 28 37 22 24 37 223
Matsmál 320 266 229 236 207 251 193 237 266 2.205
Nauðasamningsumleitanir 7 688 774 33 49 41 10 23 13 1.638
Sakamál 5.864 4.219 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 33.609
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.240 2.508 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 22.747
Bráðabirgðaforsjá og farbann 22 17 24 20 30 4 0 2 1 120
Lögræðismál 100 97 80 124 126 125 161 189 201 1.203
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 29 42 30 27 36 37 24 18 32 275
-Húsleitarúrskurðir 185 236 244 235 262 286 168 155 118 1.889
Opinber skipti 118 123 140 153 121 152 147 125 138 1.217
-Höfðuð með ákæru 3.660 2.423 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 20.412
Aðfararbeiðnir 643 755 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 12.477
- Munnlega flutt 1.355 1.652 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 11.088
Rannsóknarúrskurðir 1.499 1.523 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 11.915
Horfnir menn 0 1 1 0 3 2 1 0 1 9
Sjópróf 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. Í excelskjalinu er einnig að finna sambærilegar tölur fyrir hvern dómstól fyrir sig.
                                                                                                                 Sækja Excel skjal
 
                                                                                                            
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2015 Br. % Br. fjöldi
Aðfararbeiðnir 791 389 30 13 16 65 14 93 1411 1635 -14% -224
Önnur mál 39 31 0 2 0 1 1 8 82 48 71% 34
Breyting milli ára: -8,4% -2,7% -2,9% -6,8% 29,3% 18,8% -2,6% 6,7% -4,2%
Munnlega flutt 718 201 9 5 11 30 8 49 1031 1157 -11% -126
Sektarboðsmál 188 167 25 25 1 59 12 45 522 551 -5% -29
Ágr.mál v. gjþr.skipta 33 15 1 0 0 6 0 4 59 529 -89% -470
Sakamál 1005 573 76 56 42 280 48 358 2438 2386 2% 52
Einkamál 3898 1158 156 75 59 225 97 331 5999 6417 -7% -418
Höfðuð með ákæru 815 406 51 31 41 221 36 313 1914 1835 4% 79
Nauðasamningsumleitanir 3 4 1 0 0 2 0 3 13 23 -43% -10
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 14 9 1 1 1 2 1 3 32 47 -32% -15
Húsleitarúrskurðir 42 60 0 2 0 7 4 3 118 155 -24% -37
Ágr.mál v. þinglýsinga 3 0 3 0 0 2 0 3 11 6 83% 5
Ágr.mál. v. aðfarargerða 18 8 1 0 0 1 1 3 32 18 78% 14
Ágr.mál v. nauðungarsölu 13 16 1 1 2 1 0 3 37 24 54% 13
Skriflega flutt 3180 957 147 70 48 195 89 282 4968 5260 -6% -292
Útburðarbeiðnir 158 110 11 4 3 30 2 25 343 363 -6% -20
Flýtimeðferðarmál 31 10 0 0 0 0 0 2 43 37 16% 6
Barnaverndarmál 13 13 2 1 0 1 0 2 32 32 0% 0
Vitnamál 24 8 2 0 0 1 1 2 38 36 6% 2
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1184 682 110 29 30 72 48 185 2340 2126 10% 214
Innsetningarbeiðnir 207 30 4 3 2 12 4 16 278 528 -47% -250
Matsmál 197 35 4 1 1 14 0 14 266 237 12% 29
Opinber skipti 57 33 7 4 3 14 7 13 138 125 10% 13
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 143 166 7 0 0 13 1 13 343 338 1% 5
Samtals mál 7922 3611 408 205 159 744 226 1143 14418 15053 -4% -635
Lögræðismál 130 47 3 0 1 6 3 11 201 189 6% 12
Árið 2015: 8650 3711 420 220 123 626 232 1071 15053
Rannsóknarúrskurðir 464 580 10 22 4 51 5 103 1239 1129 10% 110
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -50% -1
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -67% -2
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0% 0
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                           
                                                                                                                     Sækja Excel skjal
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála og ákærumála árið 2016
Hægt er að nálgst sambærilegar upplýsingar frá árinu 1999 fyrir hvern dómstól fyrir sig. Sjá excelskjalið fyrir neðan töfluna.
 

The control has thrown an exception.

The control has thrown an exception.

                                                                                                   Hlaða niður excelskjali.
Málsmeðferðatími og afgreiðsla mfe - allir dómstólar_.png (105436 bæti)
201703_.png (94255 bæti)
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og er samanburður á fjöldi allra innkominna mála, afgreiddra mála, mál sem eru afgreidd innan ársins og óafgreiddra mála hjá héraðsdómstólunum. Í excelskjalinu er einnig að finna sambærilegar tölur fyrir hvern dómstól fyrir sig.                                                                                                           Sækja Excel skjalÞessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og er samanburður á fjöldi allra innkominna mála, afgreiddra mála, mál sem eru afgreidd innan ársins og óafgreiddra mála hjá héraðsdómstólunum. Í excelskjalinu er einnig að finna sambærilegar tölur fyrir hvern dómstól fyrir sig.                                                                                                           Sækja Excel skjal
Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi                                                                                                           Sækja Excel skjal


2015

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka árið 2015
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298 6826 5260
Sakamál 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706 2597 2386
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558 2470 2126
Ákærumál, alls 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341 1850 1835
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038 1559
Rannsóknarúskurðir 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452 1063 1129
Munnlega flutt einkamál 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108 1234 1157
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 12 19 25 29 125 620 498 693 203 107 529
Ákærumál frá ríkissaksóknara 126 157 132 197 255 204 193 180 253 248
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50 43
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 24 31 31 51 46 60 8 1 0 0
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2015
 

Sækja Excel skjal 

 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála og ákærumála árið 2015
 

The control has thrown an exception.

The control has thrown an exception.

Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi


2014

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 15366 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298 6826
Sakamál 8563 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706 2597
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2374 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558 2470
Ákærumál, alls 2898 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341 1850
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038 1559
Rannsóknarúskurðir 936 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452 1063
Munnlega flutt einkamál 1296 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108 1234
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 44 12 19 25 29 125 620 498 693 203 107
Ákærumál frá ríkissaksóknara 114 126 157 132 197 255 204 193 180 253 248
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 42 24 31 31 51 46 60 8 1 0 0
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50 43
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2014
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2013 Br. % Br. töl.
Samtals mál 9407 4141 489 248 143 809 251 943 16431 19697 -17 -3266
Sakamál 1088 677 120 67 35 245 50 315 2597 3704 -30 -1107
Einkamál 5166 1593 197 107 61 297 113 273 7807 8133 -4 -326
Skriflega flutt 4210 1406 185 96 54 264 104 245 6564 7013 -6 -449
Höfðuð með ákæru 799 433 82 54 26 215 38 205 1852 2341 -21 -489
Gjaldþrotaskipti 1322 697 58 31 23 100 46 195 2472 2558 -3 -86
Sektarboðsmál 289 244 38 13 9 30 12 110 745 1363 -45 -618
Aðfararbeiðnir 931 398 58 24 15 69 20 74 1589 2819 -44 -1230
Rannsóknarúrskurðir 346 567 39 15 5 47 10 41 1070 1451 -26 -381
Munnlega flutt 956 187 12 11 7 33 9 28 1243 1120 11 123
Innsetningarbeiðnir 425 80 12 4 3 25 7 23 579 449 29 130
Útburðarbeiðnir 143 152 13 7 3 26 6 21 371 492 -25 -121
Opinber skipti 70 37 5 1 0 22 1 11 147 152 -3 -5
Húsleitarúrskurðir 47 94 6 1 4 4 3 9 168 286 -41 -118
Matsmál 126 41 2 2 2 8 4 8 193 251 -23 -58
Lögræðismál 99 35 7 0 0 8 5 7 161 125 29 36
Ágr.mál v. dánarbússkipta o.fl. 24 13 0 0 0 2 0 4 43 49 -12 -6
Vitnamál 30 11 0 0 0 4 0 3 48 51 -6 -3
Ágr.mál v. aðfarargerða 12 8 1 0 0 0 0 3 24 37 -35 -13
Flýtimeðferðarmál 54 6 0 0 0 1 0 2 63 15 320 48
Gæsluvarðh.úrskurðir 106 115 14 0 0 20 0 2 257 371 -31 -114
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 4 0 0 0 1 0 2 9 8 13 1
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 3 3 0 0 0 0 1 1 8 10 -20 -2
Barnaverndarmál 13 9 1 0 0 1 1 1 26 19 37 7
Ágr.mál v. gjþr.skipta 83 21 0 1 0 1 0 1 107 211 -49 -104
Ágr.mál v. nauðungarsölu 11 9 1 0 0 0 0 1 22 37 -41 -15
Önnur mál 21 9 0 0 0 1 0 1 32 17 88 15
Br.b.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -100 -4
Horfnir menn 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -50 -1
Gr.stöðvunarbeiðnir 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 -33 -1
Nauðasamn.umleitanir 5 3 0 0 0 2 0 0 10 41 -76 -31
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sækja Excel skjal 

 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2014
 

The control has thrown an exception.

Mynd af grafi
Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi


2013

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 20507 15366 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298
Sakamál 9196 8563 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2670 2374 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558
Ákærumál, alls 2813 2898 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2659 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038
Rannsóknarúskurðir 748 936 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452
Munnlega flutt einkamál 1371 1296 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 50 44 12 19 25 29 125 620 498 693 203
Ákærumál frá ríkissaksóknara 121 114 126 157 132 197 255 204 193 180 253
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 33 42 24 31 31 51 46 60 8 1 0
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2013
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2012 Br. % Br. töl
Samtals mál 10265 5605 586 269 198 919 315 1540 19697 17757 11 1940
Sakamál 1382 1055 193 78 35 269 66 626 3704 3179 17 525
Höfðuð með ákæru 881 499 155 54 26 254 53 419 2341 2092 12 249
Einkamál 5257 1735 183 76 66 337 120 359 8133 7215 13 918
Skriflega flutt 4448 1552 169 72 57 304 106 305 7013 6062 16 951
Gjaldþrotaskipti 1121 936 43 36 31 121 39 231 2558 2702 -5 -144
Aðfararbeiðnir 1352 856 105 58 47 132 62 207 2819 1876 50 943
Sektarboðsmál 501 556 38 24 9 15 13 207 1363 1087 25 276
Munnlega flutt 809 183 14 4 9 33 14 54 1120 1153 -3 -33
Rannsóknarúrskurðir 498 809 33 17 8 27 9 50 1451 1355 7 96
Innsetningarbeiðnir 229 121 15 4 11 22 12 35 449 324 39 125
Útburðarbeiðnir 211 185 17 10 5 33 6 25 492 436 13 56
Matsmál 172 34 11 0 1 6 4 23 251 207 21 44
Ágr.mál v. nauðungarsölu 13 12 0 0 0 1 1 10 37 28 32 9
Opinber skipti 81 33 8 1 6 8 6 9 152 121 26 31
Húsleitarúrskurðir 85 166 7 5 4 5 5 9 286 262 9 24
Ágr.mál v. gjþr.skipta 166 29 2 0 0 6 1 7 211 683 -69 -472
Gæsluvarðh.úrskurðir 171 182 9 0 0 2 1 6 371 388 -4 -17
Lögræðismál 79 28 6 1 1 5 1 4 125 126 -1 -1
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 25 14 1 1 3 1 0 4 49 28 75 21
Nauðasamn.umleitanir 17 19 0 0 0 2 0 3 41 49 -16 -8
Ágr.mál v. aðfarargerða 19 11 0 0 0 2 2 3 37 36 3 1
Flýtimeðferðarmál 12 2 0 0 0 0 0 1 15 6 150 9
Horfnir menn 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 -33 -1
Barnaverndarmál 8 9 0 0 0 1 0 1 19 24 -21 -5
Vitnamál 35 12 0 1 0 0 2 1 51 46 11 5
Br.b.forsjá og farbann 3 1 0 0 0 0 0 0 4 30 -87 -26
Greiðslust.beiðnir 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5 -40 -2
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 12 -17 -2
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100 -1
Ágr.mál v. þinglýsinga 3 5 0 0 0 0 0 0 8 12 -33 -4
Önnur mál 11 4 0 0 0 0 2 0 17 13 31 4
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2013
 

The control has thrown an exception.

Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi
2012

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 

The control has thrown an exception.

 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2012
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2011 Br. % Br. töl.
Samtals mál 9639 4803 562 241 191 879 296 1146 17757 19708 -10 -1951
Sakamál 928 1029 212 82 77 300 86 465 3179 5219 -39 -2040
Höfðuð með ákæru 843 448 125 61 43 236 35 301 2092 2146 -3 -54
Einkamál 4441 1721 197 78 69 330 112 267 7215 7931 -9 -716
Gjaldþrotaskipti 1425 736 56 37 20 110 51 267 2702 3011 -10 -309
Skriflega flutt 3638 1514 181 70 60 271 95 233 6062 6951 -13 -889
Sektarboðsmál 85 581 87 21 34 64 51 164 1087 3073 -65 -1986
Aðfararbeiðnir 1162 538 40 8 13 33 19 63 1876 1007 86 869
Rannsóknarúrskurðir 615 566 30 32 4 48 12 48 1355 1231 10 124
Munnlega flutt 803 207 16 8 9 59 17 34 1153 980 18 173
Innsetningarbeiðnir 155 93 18 4 2 15 14 23 324 189 71 135
Útburðarbeiðnir 228 157 15 3 3 13 0 17 436 450 -3 -14
Opinber skipti 45 43 8 0 2 7 5 11 121 153 -21 -32
Matsmál 138 35 5 1 2 12 4 10 207 236 -12 -29
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 188 176 6 0 0 10 0 8 388 323 20 65
Húsleitarúrskurðir 83 144 7 4 3 11 3 7 262 235 11 27
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 0 2 0 0 0 3 1 6 12 8 50 4
Lögræðismál 69 33 1 0 2 16 3 2 126 124 2 2
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 17 6 0 1 1 1 0 2 28 25 12 3
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 12 15 1 0 0 5 1 2 36 27 33 9
Bráðabirgðaforsjá og farbann 24 2 1 2 0 0 0 1 30 20 50 10
Barnaverndarmál 11 10 2 0 0 0 0 1 24 28 -14 -4
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 16 8 2 0 0 1 0 1 28 30 -7 -2
Flýtimeðferðarmál 5 0 0 0 0 1 0 0 6 15 -60 -9
Horfnir menn 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 0 0 0 0 1 2 0 5 2 150 3
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 11 1 0 0 0 0 0 0 12 11 9 1
Nauðasamningsumleitanir 27 18 2 0 0 2 0 0 49 33 48 16
Sjópróf 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -50 -1
Vitnamál 34 8 0 0 0 4 0 0 46 68 -32 -22
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 650 24 4 0 1 4 0 0 683 499 37 184
Önnur mál 6 5 1 0 0 1 0 0 13 28 -54 -15
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2012
 

The control has thrown an exception.

Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi
2011

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 

The control has thrown an exception.

 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2011
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2010 Breyting milli ára
Samtals mál 10907 5280 662 221 207 821 357 1253 19708 23443 -16% -3735
Sakamál 2248 1598 258 70 127 300 138 480 5219 4003 30% 1216
Einkamál 4933 1891 264 72 51 245 122 353 7931 12422 -36% -4491
Höfðuð með ákæru 760 528 170 37 92 201 55 303 2146 2149 0% -3
Skriflega flutt 4259 1726 237 64 45 211 108 301 6951 11025 -37% -4074
Gjaldþrotaskipti 1628 830 45 57 19 134 60 238 3011 2790 8% 221
Sektarboðsmál 1488 1070 88 33 35 99 83 177 3073 1854 66% 1219
Aðfararbeiðnir 578 277 27 5 4 41 14 61 1007 742 36% 265
Munnlega flutt 674 165 27 8 6 34 14 52 980 1397 -30% -417
Rannsóknarúrskurðir 630 457 39 7 1 40 9 48 1231 1418 -13% -187
Útburðarbeiðnir 231 151 12 1 1 23 2 29 450 348 29% 102
Innsetningarbeiðnir 78 59 11 3 1 9 7 21 189 95 99% 94
Gæsluvarðh.úrskurðir 185 109 2 0 1 1 4 21 323 376 -14% -53
Opinber skipti 68 39 12 2 1 9 3 19 153 140 9% 13
Matsmál 143 52 5 1 0 14 7 14 236 229 3% 7
Lögræðismál 70 31 3 0 0 14 0 6 124 80 55% 44
Br.b.forsjá og farbann 10 4 0 0 0 1 0 5 20 24 -17% -4
Húsleitarúrskurðir 90 101 15 2 0 19 3 5 235 244 -4% -9
Ágr.mál v. nauðungarsölu 7 7 1 0 0 8 2 5 30 18 67% 12
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 9 6 1 0 0 4 1 4 25 21 19% 4
Ágr.mál v. aðfarargerða 7 13 3 0 0 0 0 4 27 30 -10% -3
Önnur mál 12 11 0 1 0 0 0 4 28 36 -22% -8
Flýtimeðferðarmál 11 2 0 0 0 0 0 2 15 9 67% 6
Nauðasamningsumleitanir 18 8 2 1 1 1 0 2 33 774 -96% -741
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 2 1 0 1 0 0 2 8 8 0% 0
Vitnamál 47 16 0 0 0 3 0 2 68 41 66% 27
Ágr.mál v. gjþr.skipta 468 24 0 3 0 2 0 2 499 620 -20% -121
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 6 4 0 0 0 0 0 1 11 2 450% 9
Barnaverndarmál 12 7 1 0 2 5 0 1 28 22 27% 6
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100% -1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 0 0 2 0 0 0 0 2 13 -85% -11
Sjópróf 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2011
 

The control has thrown an exception.

Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi


2010

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 

The control has thrown an exception.

 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2010
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2009 Br. % Br. töl
Samtals mál 12277 6374 1032 268 296 1109 442 1645 23443 33610 -30 -10167
Einkamál 7594 2985 358 118 105 417 212 633 12422 23041 -46 -10619
Sakamál 1045 1169 467 40 146 410 119 587 4003 4219 -5 -216
Skriflega flutt 6668 2720 322 106 94 374 159 582 11025 21389 -48 -10364
Höfðuð með ákæru 625 499 188 25 117 307 51 337 2149 2423 -11 -274
Sektarboðsmál 420 670 279 35 29 103 68 235 1854 1796 3 58
Gjaldþrotaskipti 1339 915 73 48 28 129 40 218 2790 2358 11 282
Rannsóknarúrskurðir 535 655 70 11 3 62 14 68 1418 1523 -7 -105
Nauðasamningsumleitanir 339 294 25 9 6 21 21 59 774 688 13 86
Munnlega flutt 926 265 36 12 11 43 53 51 1397 1652 -15 -255
Aðfararbeiðnir 455 177 15 7 2 23 19 44 742 755 -2 -13
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 159 189 1 2 0 10 0 15 376 423 -11 -47
Útburðarbeiðnir 201 109 3 4 0 16 2 13 348 288 21 40
Húsleitarúrskurðir 121 73 5 0 2 25 6 12 244 236 3 8
Innsetningarbeiðnir 48 21 7 2 0 0 8 9 95 106 -10 -11
Opinber skipti 68 39 3 6 3 5 7 9 140 123 14 17
Matsmál 140 36 10 0 1 14 0 8 229 266 -14 -37
Greiðslustöðvunarbeiðnir 3 1 0 2 0 1 2 4 13 35 -63 -22
Lögræðismál 39 25 3 2 0 5 2 4 80 97 -18 -17
Ágr.mál v. aðfarargerða 10 9 2 0 0 6 0 3 30 42 -29 -12
Br.b.forsjá og farbann 16 5 1 0 0 0 0 2 24 17 41 7
Ágr.mál v. gjþr.skipta 584 21 1 1 1 8 2 2 620 124 400 496
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 8 5 0 2 0 3 2 1 21 21 0 0
Vitnamál 28 9 2 0 0 1 0 1 41 52 -21 -11
Ágr.mál v. nauðungarsölu 5 5 0 2 0 4 1 1 18 15 20 3
Önnur mál 18 16 0 0 0 0 1 1 36 41 -12 -5
Flýtimeðferðarmál 9 0 0 0 0 0 0 0 9 11 -18 -2
Horfnir menn 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 -75 -6
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 -1
Ágr.mál v. þinglýsinga 5 2 1 0 0 0 0 0 8 11 -27 -3
Barnaverndarmál 15 6 0 0 1 0 0 0 22 11 100 11
 
Því miður liggja þessar upplýsingar ekki fyrir.
Mynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafiMynd af grafi